Hledej
30.7.2010  |  Stavební a investorské noviny 4/2010

Přechodová lávka u nádraží ČD v Uherském Brodě


Fotogalerie...

Přechodová lávka přes železniční trať v místě ČD zaujímá v organismu města důležitou roli. Stávající lávka o délce 45 m slouží k propojení severní a jižní části města, které jsou nádražím a železniční tratí Českých drah rozděleny. Lávka je v nevyhovujícím technickém stavu, nesplňuje požadavky na bezbariérový přístup se sníženou pohyblivostí a nezohledňuje aktuální urbanistické požadavky města.
Vybudování nové lávky proto patřilo mezi dlouhodobé priority města. Původní záměr pochází již z roku 1984, jeho aktualizovaná verze byla schválena v září 2005. Architektonické řešení vychází z provedené studie z ledna 2006. Poté byla zahájena tvorba dokumentace pro stavební povolení.
Projekt představuje I. etapu komplexního řešení dopravní situace v okolí vlakového nádraží. Navazovat bude výstavba dopravního terminálu, díky němuž dojde k integraci jednotlivých složek dopravy zřízením autobusového nádraží v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží a vybudováním parkovišť a příjezdových komunikací pro osobní automobily. Nová lávka je součástí navrhované pěší komunikace v celkové délce 350 m.

Celý projekt představuje 22 stavebních objektů. Jedná se o 1 objekt demolice, 1 objekt komunikace, 6 objektů části lávky, 5 objektů vodohospodářských, 4 objekty podzemních kabelových vedení, 2 objekty pozemních staveb, 2 objekty vegetačních úprav a 1 objekt technologického zařízení - osobní výtah. Hlavní objekty tvoří SO 101 - Nástupní rampa u ul. Seichertovy, SO 201 - Podepřená lávka, SO 202 - Zavěšená lávka, SO 203 - Komunikační uzel, SO 205 - Schodiště u OD Kaufland, SO 251 - Opěrná zeď a betonová konstrukce pro osazení technologické části - osobního výtahu.

Poloha nové lávky je určena s ohledem na zachování pěšího provozu na stávající lávce během výstavby lávky nové - v její těsné blízkosti. Vzhledem k rozsahu celé stavby a prostorovému omezení staveniště se lávka realizuje na etapy. Nejprve bylo nutné přistoupit k demolicím a přeložkám inženýrských sítí, dále byla zahájena výstavba objektů souvisejících s objekty zavěšené lávky, kanalizačních přípojek a úpravou území na ul. Vlčnovské, podepřená lávka, nástupní rampa u ul. Seichertovy.

V současné době je budována betonová konstrukce pro usazení technologické části - osobního výtahu, úprava ul. Pod Valy, nástupní rampa u ul. Seichertovy, přístupová schodiště a konstrukce pro kiosek vč. jeho vodovodní přípojky.

Vlastní lávka je řešena jako tři oddilatované mostní konstrukce - stavební objekty SO 201 - Podepřená lávka, SO 202 - Zavěšená lávka a SO 203 - Komunikační uzel.

 


SO 201 - Podepřená lávka
Délka přemostění: 75,92 m
Délka mostu: 77,37 m
Délka nosné konstrukce: 77,00 m
Rozpětí jednotlivých polí: 23,0+29,5+22,6 m
Šířka mostu: 3,92 m
Výška mostu nad terénem: 7,36 m
Plocha nosné konstrukce: 300,5 m2

 


SO 202 - Zavěšená lávka
Délka přemostění: 115,40 m
Délka mostu: 116,85 m
Délka nosné konstrukce: 116,45 m
Rozpětí jednotlivých polí: 49,0+49,0+16,9 m
Šířka mostu: 3,92 m
Výška mostu nad terénem: 7,10 m
Plocha nosné konstrukce: 456,5 m2

 


SO 203 - Komunikační uzel
Délka přemostění: 19,62 m
Délka mostu: 19,62 m
Délka nosné konstrukce: 19,62 m
Rozpětí jednotlivých polí: 11,87+9,75 m
Šířka mostu min.: 3,92 - 7,82 m
Výška mostu nad terénem: 6,85 m
Plocha nosné konstrukce: 99,3 m2

Nejnáročnější část lávky z hlediska konstrukce a technologie výstavby představuje SO 202 - Zavěšená lávka.
Založení podpěr P6, P7, P8 a opěry P9 zavěšené lávky je hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách prům. 600 mm. Podpěry P6 a P8 jsou založeny na 2 pilotách v jedné řadě, rastru 1,5 m. Opěra P9 je založena na 3 pilotách v jedné řadě, rastru 1,5 m. Podpěra pylonu P7 je založena na 10 pilotách ve dvou řadách, rastr pilot 1,5 x 1,8 m. Piloty jsou z betonu C25/30 XA1. Pro všechny piloty byly prováděny zkoušky integrity. Základ opěry P9 je uložen na hlavách pilot a je tvořen železobetonovým blokem rozměru 4,4 x 1,75 x 0,7 m. Základy podpěr P6 a P8 tvoří železobetonové stupňové bloky o rozměrech 2,7 x 1,2 x 1,0 a 1,8 x 1,0 x 0,3 m. Základy jsou uloženy na hlavách pilot.
Základ pylonu tvoří železobetonový blok rozměru 9,2 x 2,7 x 1,2 m, ze kterého vystupují 2 základové bloky pro každý tubus o rozměru 1,5 x 1,5 x 0,3 m. Bloky jsou z betonu C 30/37 XF4. Do základových bloků podpěr a pylonu jsou zabetonovány ocelové kotevní přípravky, do kterých jsou pomocí vysokopevnostních šroubů uchyceny patní desky podpěr a pylonu. Kolem zakotvení všech podpěr je vybetonován železobetonový prstenec, kde u P7 je řešeno uzemnění pro případ blesku. V základu pylonu je také umístěn přívod elektrických kabelů pro osvětlení lávky vč. rozvaděčové skříně.

Podpěry jsou ocelové tvaru "V", profilu TR 406,3x10 mm, jakosti S355. K prefabrikátům nosné předpjaté konstrukce jsou připojeny kloubově.
Podpěru P7 tvoří ocelový pylon se 2 tubusy tvaru "A", výšky 27,5 m z trub TR 610x40 mm jakosti S355. Tubus je svařen ze třech dílů. Vnitřní prostor každého tubusu je vodotěsný a vzduchotěsný. V místě, kde nelze dosáhnout tyto podmínky, např. u chráničky pro vedení kabelu osvětlení uvnitř pravého tubusu, je materiál chráničky  nerez. Protikorozní ochrana podpěr a pylonu je tvořena kombinovaným povlakem. Dodavatelem byla společnost Slovácké strojírny, a.s.

Předpjatá nosná konstrukce je smontována ze 45 železobetonových segmentů o délce 2,6 m, délky segmentu u koncových příčníků jsou odlišné. Beton segmentů je třídy C 55/67 XF2 výztuž B500B. Dodavatelem byla společnost Skanska Prefa, a.s. Délka koncového segmentu u P6 je doměřena během montáže. Uvnitř každého segmentu jsou kanály pro montážní a předpínací kabely Sandrik a kotevní přípravky pro kotvení závěsu do trámu. Předpětí je realizováno z lan typu Ls 15,7 1670/1860 MPa. Nosná konstrukce je zavěšena 18 dvojicemi závěsů. Každý závěs je tvořen trojicí lan (monostrand spletená ze 7 drátů), které jsou vloženy do obalové HDPE trubky prům. 50 mm. V horní části jsou závěsy uchyceny pomocí koncovek ke styčníkových plechůch, které jsou přivařeny k hlavě pylonu. V místě připojení závěsů do trámu jsou závěsy opatřeny koncovkou s možností jejich rektifikace. Závěsy jsou vyměnitelné. Životnost závěsu je 100 let.

Ke kotevním přípravkům, které jsou zabetonovány do bočních stěn segmentů, jsou přišroubovány kotvy závěsů. Šroubový spoj kotvy a kotevního přípravku je řešen jako nosný třecí se šrouby pevnostní třídy 10.9.
Montáž segmentů NK byla zahájena u pylonu P7 a v polích směrem k podpěře P9 probíhala na skruži a v poli nad tratí ČD směrem k podpěře P6 letmo vyvěšováním ve volné konzole bez podpěr. V průběhu montáže nad tratí bylo využito vlakových přestávek v nočních hodinách.
Konstrukce je na opěře P9 uložena na 2 válcových ložiscích, na podpěře P8 je uložena na kloubech a na podpěře je uloženo pomocí gerberova kloubu. U podpěr P2-P4 jsou stojky k základu i připojení do trámu vetknuty.
V současné době jsou u P1 a P9 budovány závěrné zdi pro osazení MZ. U SO 203 je provedena příprava pro betonáž. Lávka bude osazena 4 mostními závěry typu 80J a 100J, výrobce OKS Piešťany. Po provedení přímo pochozí izolace bude zahájena montáž zábradlí.

Nová lávka přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců oddělením pěší komunikace od automobilového provozu a zároveň bude zajištěno bezbariérové a rychlé propojení historického centra města s obchodní a obytnou zónou. Předpokládaný termín dokončení díla je červen 2010.

Projekt "Dopravní terminál Uherský Brod - přístupová lávka" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava "Partner pro váš rozvoj" a dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Termín realizace: leden 2009 - červen 2010
Investor: Město Uherský Brod za podpory EU z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotace ze SFDI
Projektant: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Olomouc
Zhotovitel: SDS Exmost spol. s r.o., Brno

Zdroj: Stavební a investorské noviny 4/2010

 

 

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)