Hledej
21.3.2006  |  Martin Vlasák

Rekonstrukce mostu v km 2,221 trati Děčín-Rumburk

Pohled na dokončený most
Fotogalerie...

V červenci 2005 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most přes řeku Ploučnici. ředmětem stavby byla výměna stávající jednokolejné provizorní konstrukce ŽM16 za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou a s průběžným štěrkovým ložem. Hlavní příhradové nosníky o rozpětí 16 x 2,6 m = 41,6 m jsou bezsvislicové soustavy se zakřiveným horním pásem a svislými koncovými portály.

1. Celková koncepce rekonstrukce mostu

Most se nachází v údolní nivě Ploučnice na soutoku s Labem v blízkosti historického centra Děčína pod zámkem. Z architektonických důvodů návrh mostu tvarově navazuje na původní konstrukci přes Ploučnici z roku 1897 s horním parabolicky zakřiveným pásem. Svislicovou soustavu se zkříženými diagonálami nahradila v dnešní době užívanější bezsvislicová soustava, která má větší plochy volného průhledu a tím celá konstrukce působí lehčím dojmem. Most přes Ploučnici navazuje na přemostění Labe. Předmětem stavby byla výměna stávající jednokolejné provizorní konstrukce ŽM 16 za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou a s průběžným štěrkovým ložem, sanace spodní stavby, související úpravy železničního svršku a spodku, úpravy trakčního vedení, přeložky kabelů vedených na mostě a obnova poškozeného zpevnění levého břehu Ploučnice okolo levobřežního pilíře.

2. Popis nosné konstrukce

Hlavní nosníky o rozpětí 16 x 2,6 m = 41,6 m jsou s kruhově zakřiveným horním pásem a svislými koncovými portály. Výška nosníků je tedy proměnná od 4,683 m do 6,189 m ve středu rozpětí. Osová vzdálenost nosníků 6,85 m je dána požadovaným mostním průjezdní průřezem MPP 2,5 R pro výhledovou polohu směrového vedení na mostě. Hlavní nosníky a mostovka jsou provedeny v plném rozsahu z oceli S355. Celková hmotnost ocelové konstrukce včetně chodníků s kabelovými žlaby je 191,5 t.

Dolní pás je navržen jako uzavřený obdélníkového tvaru. Výška dolního pásu je 810 mm nebo 814 mm. Dolní pásnice je z profilu P16x490 resp. P20x490 mm, stěny jsou konstantní tloušťky 14 mm s výjimkou styčníkových plechů, kde je stěna zesílena na 20 mm nebo 25 mm a horní pásnice z plechu tloušťky 14 mm plynule přechází v plech mostovky. Toto konstrukční řešení zmenšuje vodorovné smykové a ohybové namáhání příčníků při spolupůsobení hlavních nosníků a mostovky. Na vnitřní straně hlavních nosníku prochází styčníkové plechy pro připojení diagonál horní pásnicí dolního pásu resp. navazujícím mostovkovým plechem.

Horní pás je plynule kruhově zakřivený a je tvořen uzavřeným profilem obdélníkového tvaru. Výška horního pásu je 570 mm nebo 575 mm. Dolní pásnice je z profilu P25x400 resp. P30x400 mm, stěny jsou z plechu tloušťky 16 mm nebo 25 mm a horní pásnice je z profilu P25x500 mm resp. P30x500 mm.

Diagonály jsou navrženy ze svařovaných otevřených profilů tvaru H. Pásnice diagonál jsou proměnné tloušťky a šířky od profilu P20x300 mm do P25x420 mm. Přípoj diagonál k pásům hlavního nosníku je proveden celosvařovaný s tupými svary. Stojina diagonál není připojena k pásnicím pásů hlavního nosníku a je ukončena výřezem, který usměrňuje tok napětí do styčníkových plechů.

Portálová svislice je uzavřená obdélníkového tvaru a plynule navazuje na horní a dolní pás. Profil pásnic je P20x400 mm u vnitřní resp. P20x480 mm u vnější. Stěny jsou z plechu P25x420 mm.

Mostovka je navržena jako ortotropní s mezistyčníkovými příčníky v polovině délky příhrad tj. ve vzdálenosti 2600 mm. Plech mostovky je podporován podélnými trapézovými výztuhami v osové vzdálenosti 780 mm. Trapézová výztuha je navržena z plechu tl. 8 mm lichoběžníkového tvaru konstantní výšky 300 mm a lineárně proměnné šířky od 230 mm k 358 mm u plechu mostovky. Trapézové výztuhy prochází otvory ve stojinách příčníků s výřezem „jablkovitém“ tvaru.

Příčníky jsou navrženy jako svařované obrácené T-profily. Stěny příčníků jsou z plechu tloušťky 18 mm. Pásnice příčníku je konstantního průřezu P20x450 mm. Montážní styky příčníků byly z důvodu minimalizace počtu montážních dílců mostovky navrženy v ose nosné konstrukce.

Na základě požadavku města Děčína byla nosná konstrukce včetně přechodů na opěrách přizpůsobena na levé povodní straně dodatečnému umístění lávky pro chodce a cyklisty o světlé šířce 2,0 m.

3. Protikorozní ochrana a izolace kolejového lože

U jednotlivých částí OK byla navržena diferencovaná skladba ONS. Dolní pás po styk diagonál, mostovka s výjimkou žlabu kolejového lože, ložiska, mostní závěry a 300 µm. Vrstva ŽSP byla provedena ze slitiny Zinacor v tl. 100 µm.

Na horní pás, diagonály, konzoly, zábradlí a podlahové plechy se použil úspornější nátěrový systém ONS 23 v celkové tloušťce 320 µm. U pochozích ploch chodníků byl navíc nátěrový systém doplněn protiskluznou úpravou plněním křemičitým pískem v poslední vrstvě.

Pro kabelové žlaby byla navržena odolnější protikorozní ochrana Zn ponorem v kombinaci s ONS 02 v tloušťce 200 µm.

Vnitřky uzavřených profilů dolního a horního pásu, portálových svislic a trapézových výztuh jsou hermeticky utěsněny a nejsou tedy protikorozně chráněny. Na žlab kolejového lože byla nanesena celoplošná syntetická hydroizolační stěrka SIKA Elastomastic.

Pro opakovatelné šroubové spoje chodníkových plechů a kabelových žlabů jsou použity šrouby a matice z korozivzdorné oceli.

4. Demontáž stávající OK ŽM 16

Po zahájení výluky na trati byla stávající provizorní OK ŽM 16 odstrojena od železničního svršku, konzol a chodníků. Konstrukce byla vyjmuta z otvoru a snesena na pravý břeh Ploučnice pomocí mobilního jeřábu Liebherr 1550. Celá operace vyjmutí a snesení jeřábem trvala cca 90 min. Konstrukce ŽM 16 byla postupně rozebrána na jednotlivé díly provizoria s požadavkem pro jejich další využití.

5. Montáž OK

Montáž nosné konstrukce byla zahájena na předmontážní ploše v prostoru mezi Labem a  Ploučnicí. Nejprve byly svařeny dílce mostovky s dolními pásy. Následovalo sestavování hlavních nosníků v definitivní svislé poloze. Svislice a diagonály byly postupně přivařovány k dolnímu pásu. Na závěr byly k diagonálám přivařeny dílce horního pásu.

Vlastní osazení celé OK bylo provedeno ve dvou krocích. V prvním kroku byl proveden v součinnost s jeřábem podélný výsun s průběžným pootáčením OK. Konstrukce byla vpředu zavěšena na jeřáb přes přípravek ve tvaru vahadla, který byl vložen pod styčník diagonály se svislicí. Vzadu byla OK uložena přes vysouvací stolice na zavážecí dráze.

Při výsunu se závěsný hák jeřábu pohyboval po předem vytýčené křivce až do polohy, kdy přední část OK překonala řeku Ploučnici. Kombinací výsunu a zavěšení na jeřábu bylo dosaženo pootočení konstrukce o cca 60°.

V dalším kroku byla OK osazena jeřábem Liebherr 1550 s příhradovým výložníkem do mostního otvoru na nové úložné prahy. Zavěšení OK bylo opět přes přípravky ve tvaru vahadla, které byly vloženy pod styčníky diagonál přibližně ve třetinách délky OK. Využití speciálních přípravků pro zavěšení OK zcela odstranilo potřebu mohutných montážních ok obvykle umisťovaných na mostovku.

Po výškovém a směrovém vyrovnání bylo provedeno podlití ložisek. Na závěr montáže byly připevněny ke konzolám chodníků kabelové žlaby a podlahové plechy.

6. Závěr

Délka nosné konstrukce: 42,38 m
Rozpětí hlavního nosníku: 41,60 m
Délka přemostění: 37,87 m
Šířka mostu: 9,02 m
Vzdálenost hlavních nosníků: 6,85 m
Volná šířka na mostě (mezi hl. nosníky): 6,35 m
Rozpětí příčných výztuh: 2,60 m
Stavební výška: 1,49 m
Konstrukční výška: 0,90 m (osa NK)
Hmotnost hlavní nosné konstrukce: 171,50 t (4,12 t.m-1)
Celková hmotnost ocelové konstrukce: 191,50 t (4,60 t.m-1)
(vč. chodníků a kabel žlabů)
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Stavební správa Praha
Projektant: SUDOP PRAHA, a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Vlasák
Zhotovitel mostu: SDS EXMOST, s.r.o.
Výroba a montáž ocelové konstrukce: MCE Slaný, s.r.o.


Článek byl prezentován v  rámci 11. ročníku konference Železniční mosty a tunely, jehož internetovým partnerem je server www.mosty.cz.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)