Hledej
18.11.2012  |  Ing. Štěpán Jakeš, Ing. Libor Marek, Ing. Radim Brůžek

Rekonstrukce mostu v km 46,640 trati Kácov – Světlá n/S


Most převádí neelektrifikovanou jednokolejnou trať přes poměrně vytíženou městskou komunikaci (Láneckou ulici) ve Světlé nad Sázavou. Kompletní přestavba objektu, která proběhla v roce 2011, byla navržena především z důvodu nevyhovujících prostorových poměrů pod mostem, které neumožňovaly bezpečný průchod pěších.


Stav mostu před rekonstrukcí
Železniční most o jednom otvoru s ocelovou nosnou konstrukcí tvořenou dvěma hlavními plnostěnnými nosníky a zapuštěnou mostovkou. Opěry byly kamenné, založené plošně. Vzhledem k tomu, že světlá šířka mostu pouze 5,9 m převáděla obousměrnou komunikaci, byl průchod chodců možný jen vstupem do vozovky a obejitím mostních podpěr, které lícovaly s hranou vozovky. Provoz chodců je zde zvýšen nejenom nedalekou školou, školkou, a místním pohostinstvím, ale i železniční zastávkou, na kterou most navazuje. Mnoho obyvatel města též používalo k přístupu na nástupiště samotný železniční most.


Obr. 1 Původní most - pohled


Obr. 2 Původní most – schodiště na zastávku Obr. 3 Původní most (v pozadí zastávka)

Návrh rekonstrukce
Nová ocelová konstrukce je tvořena dvojicí příhradových ocelových nosníků proměnné výšky s dolní prvkovou mostovkou. Spodní stavbu tvoří ŽB úložné prahy na základu (bárce) s dvojicí pilot φ900 mm, pod úložnými prahy jsou pak kamenné obklady. Šikmá křídla půdorysně navazují na rekonstruovanou komunikaci. Součástí stavby byly též objekty železničního svršku a spodku vč. rekonstrukce jednoho propustku, dále pak objekty nástupiště, osvětlení nástupiště a přeložky kabelů. V koordinaci s rekonstrukcí mostu probíhaly současně pod mostem úpravy chodníků, komunikace, veřejného osvětlení, kanalizace, vodovodu a překládky kabelů. Investorem těchto prací bylo město, resp. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pohledově exponovaný most v intravilánu, byla kladena velká pozornost estetické stránce konečného návrhu. Design mostu (celkové tvarové řešení, barvy NK, materiál obkladu atd.) byl konzultován a navržen
ve spolupráci s architektem.
Rozpětí nosné konstrukce : 15,120 m (prostý nosník)
Délka přemostění: 14,17 m
Světlost otvoru : min. cca 10,2 m
Stavební výška mostu : 0,565 m
Volná výška pod mostem : cca 3,775 m
Volná šířka na mostě : 5,050 m (VMP 2,5)
Šířka mostu v ose mostu : 5,81 m, šikmost mostu : 90°
Max. změna výšky TK oproti současnému stavu: +599 mm
Výškové vedení koleje: stoupá +5,676‰; 4,65 m před O2 začíná vrchol. oblouk
Železniční svršek na mostě: kolejnice tv. S49 na dřevěných mostnicích, klínové žebrové podkladnice s pružným upevněním
Třída zatížení: zatěž. schéma LM71, klas. souč. α = 1,1 (~ vlak ČD Z)


Obr. 4 Vizualizace objektu


Obr. 5 Příčný řez


Obr. 6 Příčný řez s pohledem na opěru


Obr. 7 Podélný řez

Nosná konstrukce
Rozpětí hlavních nosníků činí 15,120 m, jejich osová vzdálenost 5,430 m. Šířka ocelové konstrukce je 5,81 m v poli, resp. 6,0 m nad podporou. Výška hlavních nosníků je proměnná a činí v místě uložení 1,51 m, následně kruhovým obloukem přechází do výšky 2,508 m ve středu rozpětí. Horní pas je otevřeného průřezu π. Dolní pas je uzavřeného profilu. Šikmé diagonály jsou vedeny přibližně pod úhlem 600 a jsou průřezu I. Mostovka je tvořena příčníky a podélníky ze svařovaných Ι průřezů. Příčníky
jsou umístěny v proměnné vzdálenosti 1,670 – 2,600 m. Podélníky jsou navrženy s navařenými příčnými plechy pro plošné upevnění mostnic a leží v osové vzdálenosti 1,8 m. Podélníky jsou vzájemně spojeny příhradovým ztužení z válcovaných U a L
profilů. Ocel hlavní NK: S355 J2+N. Na prvcích NK jsou připojeny štíty nad chodníky a žlaby pro inženýrské sítě. Zábradlí
na OK je tvořeno třemi vodorovnými trubkami, které jsou navařeny mezi příhrady hlavních nosníků a jsou nedílnou součástí NK.


Obr. 8 Svařený hlavní nosník v mostárně                                      Obr. 9 Práce na opěře O2

Zakládání
Vzhledem k minimalizaci výkopových prací ve stísněných prostorových podmínkách bylo navrženo hlubinné založení na velkoprůměrové piloty DN 900 mm, dl. 9,5 m, které byly provedeny z úrovně drážního tělesa za původními opěrami. Pro každou opěru postačuje dvojice pilot, umístěných pod místem uložení hlavních nosníků. Ponechané původní opěry zajistily po dobu provádění pilot zapažení terénu za opěrou. Po provedení pilot a ŽB základů nad nimi byly staré opěry v potřebném rozsahu odbourány. Výkopy pro tížná šikmá ŽB křídla mostu byly navrženy jako otevřené svahové jámy, které byly ze stran náspu trati opatřeny pažícími stěnami.

Spodní stavba
Základy: Hlavy pilot jsou propojeny s ŽB základem (bárkou). U opěry O2 je to na celou šířku mostu, u opěry O1 je základ na straně schodiště kvůli následnému obkladu nad schodištěm kratší. Úložné prahy: Na ŽB základech jsou vybetonovány úložné prahy se závěrnými zdmi a s rovnoběžnými křídly. Tvarově jsou prahy u opěry O1 i u opěry O2 totožné, jen křídlo
u schodiště u opěry O1 je zkráceno kvůli návaznosti na ŽB zdi za ním. Líce úložných prahů mají sklon 60°, ve střední části v nich jsou vytvořena vybrání pro následné uložení kamenného obkladu, na jejich bocích jsou nízké odstupňované plentovací
zídky pro zakrytí ložisek a bločků. Povrch úložných prahů je ukloněn k líci závěrné zdi. Závěrné zdi jsou ve střední části upraveny pro uložení pozednice a její umístění u NK. Rovnoběžná křídla opěr jsou výškově proměnná, vystupují nad terén a tvarově navazují na průběh horního pasu NK.
Křídla: Na opěry navazují kolmá, resp. šikmá křídla. Lícové plochy dříků křídel jsou též ve sklonu 60° (sklon v řezu rovnoběžném s osou mostu). Římsy křídel navazují výškově i svou lícovou stranou na hranu úložných prahů.
Kamenné obklady: Prostor pod úložnými prahy byl po jejich vybetonování opatřen kamenným obkladem, který byl ukládán do betonu vyztuženého sítí. Šikmá křídla jsou též obložena kamennými bloky uloženými z rubu do cementové malty nebo lepidla.
Všechny viditelné spáry jsou tl. 10 mm. Kamenné bloky jsou několika typů a byly na stavbu dovezeny již nařezané. Na stavbě se prováděly jen, drobné úpravy a např. řezání vyplývající ze zkosení u opěry O2. Skladba kamenného obkladu byla navržena
ve spolupráci s architektem a vyžadovala zvýšený dozor při provádění – střídají se zde jednotlivé tvary a typy kamenů. Bloky s hladkým povrchem jsou řezané, bloky s hrubým povrchem mají lícovou stranu štípanou. V obkladu jsou též bloky vyčnívající nebo zapuštěné vůči okolní ploše obkladu. Kamenné obklady jsou kotveny nerezovou helikální výztuží. Pro most byly použity kamenné bloky v tmavém barevném odstínu – šluknovský syenit.
Schodiště a zdi: Pro přístup na železniční zastávku z chodníku pod mostem a pro zajištění kolejiště za opěrou O1 byly navrženy celkem čtyři ŽB konstrukce, jež plní funkci schodiště nebo opěrných zdí. Schodiště má 2x15 schodů a mezipodestu.


Obr. 10 Opěra O1, zárodek schodiště                        Obr. 11 Opěra O2


Obr. 12 Osazování NK mostu automobilovým jeřábem

Závěr
Nově navržená mostní konstrukce s výrazně větším rozpětím umožnila městu Světlá nad Sázavou realizovat průběžné bezbariérové provedení chodníků na obou stranách komunikace. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zároveň provedla
narovnání komunikace po odstraněných mostních opěrách. Díky zvýšení nivelety koleje byla též o cca 0,75 m zvětšena podjezdná výška na komunikaci a celkově došlo k odstranění nebezpečné dopravní situace v Lánecké ulici. Koncepce řešení byla vypracována firmou TOP CON SERVIS s.r.o., stavbu mostu provedla pro investora SŽDC, s.o., Stavební správu Plzeň firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.


Obr. 13 Pohled na opěru s dokončeným obkladem           Obr. 14 Schodiště z chodníku na zastávku


Obr. 15 Pohled na nový most

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)