Hledej
27.3.2009  |  Ing. Libor Marek

Oprava mostu v km 1,707 trati hl. n. - Praha Smíchov po mimořádné události, část I.

obr. 3
Fotogalerie...

Jednalo se o opravu mostu zasaženého požárem, který vznikl od zkratu elektrického
vedení trakčního vedení tramvaje s ocelovou konstrukcí mostu při zaklínění kamionu
pod mostem.
Všeobecné údaje o mostě
Tento most převádí dvoukolejnou elektrifikovanou trať Praha hl.n. – Praha Smíchov
přes Bělehradskou ulici v Praze 2. V r. 2001 byl tento most přestavěn. Původní ocelové
konstrukce s prvkovou mostovkou, byly nahrazeny konstrukcemi s průběžným
kolejovým ložem pod každou z kolejí. Most je navržen pro zatížení vlakem ČSD T a
prostorově splňuje MPP 2,5R. Přímým důsledkem požadavku mostovky s průběžným
kolejovým ložem byla přirozeně i vyšší stavební výška mostu, ve srovnání
s původními konstrukcemi s prvkovou mostovkou, proto byla zdvižena niveletu koleje
na mostě o přibližně 0,50 m, s výběhy v potřebném rozsahu na obou předmostích.
Pod mostem vedou dvě tramvajové koleje, obousměrná komunikace a chodníky.
Rekonstrukcí byla zvýšena podjezdná výška pod mostem o 150 mm, odstraněny
původní mezilehlé podpěry v chodnících a celý prostor pod mostem se tak rozšířil a
získal na přehlednosti i z hlediska dopravy. Požadavku výrazného snížení hladiny
hluku, působeného provozem na mostě, se podařilo úspěšně vyhovět použitím tlumící
rohože, vložené mezi hydroizolaci mostovky a kolejové lože.
Obr. 1 Pohled na most
Popis mostní konstrukce
Pod každou kolejí je osazena samostatná ocelová svařovaná NK s dolní plechovou
ortotropní mostovkou a průběžným kolejovým ložem. Každá z konstrukcí má dva hlavní
nosníky o rozpětí 27,68 m. Ty jsou vůči sobě vzájemně posunuté, v důsledku šikmosti
mostu. Vnější - obloukový se šikmými závěsy, vnitřní - plnostěnný I průřez
s parabolickým zakřivením horního pasu. Je zde provedena zcela nekonvenční
koncepce mostu s rozdílnými hlavními nosníky, kombinujícími v jedné konstrukci trám
ztužený obloukem a v druhé plnostěnný nosník.Každá z nosných konstrukcí je uložena prostřednictvím 6 elastomerových vyztužených
ložisek. Na mostě je aplikována celoplošná membránová stříkaná hydroizolace
v tl. 2x 1,5 mm. Odvodnění žlabu KL je zajištěno pomocí odvodňovačů, kterých je
voda svedena pod mostovku a dále vodorovným a svislým potrubím do bahníkové
šachty pod mostem. Na obou mostních konstrukcích jsou instalovány vodonepropustné
mostní závěry typu 3W, s krycí deskou z nevodivého materiálu. Ocelové zábradlí,
s výplní z plného polykarbonátu, funguje nejen jako bezpečnostní prvek, ale plní
rovněž dílčí úlohu snížení hluku vyvolávaného železničním provozem. Štíty proti
dotyku a podvlaky osazené v podhledu NK, plní funkci izolantu proti nebezpečnému
dotyku s živými částmi trakčního vedení s OK. Železniční svršek je z užitého materiálu
kolejnic tv. S49 s pružným upevněním na betonových pražcích SB8, kolej je
bezstyková.Mimořádná událost
Účelem opravy výše jmenovaného mostu byla havárie kamionu ze dne 4. 3. 2008,
který uvízl pod mostem z důvodu nerespektování snížené podjezdné výšky na 3,2 m,
stanovené svislou dopravní značkou. Při dotyku návěsu s živou trakcí napájení
tramvají došlo ke zkratu na vedení s následným požárem. Ten zničil, mimo samotný
návěs a převážené zboží na něm, odrazné desky dotyku trakčního vedení ve správě
DP hl. m. Prahy a mostní vybavení.
Požár likvidovala jednotka Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy, která se
k požáru dostavila do 5 minut po jeho nahlášení.
Podrobnosti o požáru:
− plamenné hoření trvalo cca 15 min,
− teplota plamene se pohybovala v rozmezí 8000 C – 15000 C,
− na návěsu kamionu hořela krycí plachta (plátno s nástřikem PVC), papírové obaly
elektrospotřebičů a polystyren,
− požár hasila jednotka vodou z cisterny za vyloučení napětí v troleji pod mostem.
Bezprostředně po požáru byl vyměněn drát trolejového vedení a izolační desky mezi
trolejí a mostem, aby mohl být obnoven tramvajový provoz.

Fotogalerie: obr. 1 Pohled na most

                       obr. 2 Příčný řez

                       obr. 3 Požár pod mostem

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)