Hledej
22.5.2009  |  Ing. Adriana Javorčeková, CSc., Ing. Tomáš Kohout, Doc. Ing. Zdeněk Tobolka

Zkušenosti s použitím hydroizolace Preprufe na stavbě Tunelu SAT 2A MÚK Malovanka

obr. 1
Fotogalerie...

1. ÚVOD
Největší podzemní stavbou budovanou v současné době v České republice je bezpochyby
tunelový komplex Blanka v Praze. Tato rozsáhlá stavba je realizována v rámci výstavby
severozápadní části Městského okruhu. Celková délka bude 6 382 m a doplní tak již
provozovanou část okruhu délky cca 17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a
Strahovským. Po zprovoznění, které se předpokládá v roce 2011, tak vznikne nejdelší
tunelový komplex v České republice; současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel na
našem území dlouhý 2,23 km.
Tunelový komplex Blanka se skládá z několika těsně na sebe navazujících tunelových
staveb, tvořených jak tunely raženými, tak i hloubenými.Stavba městského okruhu Malovanka-Pelc Tyrolka začíná u severního portálu
Strahovského automobilového tunelu pod hotelem Pyramida velkou mimoúrovňovou
křižovatkou Malovanka realizovanou od roku 2005, kde bude napojení na Břevnovskou
radiálu. Za Malovankou trasa přechází do hloubeného tunelu a podchází ulici Myslbekovu, za
kterou pokračuje raženým tunelem na Prašný most.
Hloubené tunely jsou navrženy vždy do otevřené stavební jámy zajištěné buď kotvenými
podzemními, záporovými, nebo mikropilotovými stěnami, případně svahováním nebo
kotvenou skalní stěnou. Nosnou rámovou konstrukci tunelu tvoří spodní základová deska se
stěnami a rovným stropem, případně s horní klenbou. Veškeré konstrukce jsou monolitické
železobetonové, některé s přidáním PP vláken.

Na severní výjezdové rampě hloubeného tunelu byla u nás poprvé ve větším měřítku (ca
10 000 m2) použita na hydroizolaci folie PREPRUFE. Systém PREPRUFE používá základní
PE folii s adhezní vrstvou na níž se přímo pokládá konstrukční beton. Při hydrataci betonu
dojde ke spojení folie s povrchem betonu. Nevznikne tak jako u běžných foliových izolací
mezi betonem a folií volná mezera, kterou se prosáklá voda při porušení hydroizolace může
šířit daleko od místa poruchy.
2. HYDROIZOLACE HLOUBENÉHO TUNELU FOLIÍ PREPRUFE
Fólie PREPRUFE se klade vždy na vnitřní stranu bednění, tj. směrem k betonu. Bednění se
po uložení betonové směsi nesmí odstranit dokud beton nezíská dostatečnou pevnost, aby
došlo k spojení vodotěsné vrstvy s betonem. Předčasné odstranění bednění by mohlo vést ke
ztrátě adheze mezi vodotěsnou vrstvou a betonovou konstrukcí a tím umožnit transport vody
za folií. Po odstranění bednění je možno na fólii PREPRUFE napojit s minimálním přesahem
150 mm svislou izolaci, např. samolepící izolační pásy BITUTHENE2.1. Postup provádění izolací
Betonová podkladní konstrukce byla provedená v souladu s ČSN 73 6242, v části svislé
plochy cca 500 mm bylo vytvořeno dočasné bednění, které poskytlo souvislý podklad pod
vytaženou folii PREPRUFE 300.
Izolace PREPRUFE 300 byla na vodorovné ploše a v části svislé plochy volně položena.
Při provádění izolace na pomocnou konstrukci (ztracené bednění – záporové stěny) se před
betonáží konstrukce vodotěsná vrstva fólie PREPRUFE 160, mechanicky kotvila a spojovala
v přesazích šířky 75 mm, které byly opatřeny od výroby samolepící částí, v příčných
přesazích se spojila speciální páskou PREPRUFE TAPE.
Na rozdíl od běžných foliových izolací u izolace PREPRUFE s adhezní vrstvou se na folií
nepokládá ochranná vrstva geotextílie nebo potěr. Po položení folie se na ni přímo klade

beton. Betonuje se tak přímo na adhezní stranu folie. Speciálně vyvinutá adhezní vrstva
PREPRUFE dodatečně vytvoří plnoplošnou a trvalou vazbu mezi betonem položenou
hydroizolací.
Před pokládkou betonu se musí povrch vodotěsné vrstvy zbavit případných mechanických
nebo chemických nečistot, a to stlačeným vzduchem, průmyslovým vysavačem, očištěním
tlakovou vodou a jejím následném odčerpání. Pokládka betonu se musí uskutečnit nejdéle do
40 dnů (v letních měsících do 30 dnů) od položení hydroizolační folie.
2.2.Výstavba objektu po etapách
Vzhledem k tomu, že na stavbě Malovanka docházelo k výstavbě budovaného objektu po
etapách (dilatačních celcích), bylo nutno, aby byl vždy připraven nejen vodorovný a svislý
podklad pod vodotěsnou vrstvu právě izolovaného dilatačního celku, ale i podklad pod izolaci
sousedního (navazujícího) dilatačního celku v délce min.1 m za dilatační (pracovní) spáru
mezi těmito celky. Práce s folií PREPRUFE proběhly v létě letošního roku takže minimální
teplota ovzduší a materiálu při jeho zpracování neklesla pod +5°C .
2.3.Kontrola provádění izolačních prací
Jako na každé vetší stavbě i při kladení izolace PREPRUFE se vyskytly problémy, které
práce komplikovaly a vyžadovaly intenzivní dohled. Velký důraz na kontrolu byl kladen při
betonáži a samotném vibrování betonu na svislých plochách, kde hrozilo nespojení adhezní
vrstvy folie PREPRUFE s betonem. Nejčastější komplikací při realizaci byly změny klimatu
(tvořili se vlny) a železářské práce, které vyžadovali nepřetržitý dohled a spolupráci všech
zainteresovaných stran.
2.4. Opravy vodotěsné vrstvy
Před pokládkou výztuže nebo betonu je nutné zkontrolovat položenou vodotěsnou vrstvu.
V případě lokálního poškození fólie (do velikosti max. 25 mm) se tyto místa opraví tak, že na
střed poškozeného místa se po jeho očištění nalepí páska PREPRUFE TAPE (šířka 100 mm) a
důkladně se zaválečkuje.
V případě většího poškození (zatečení cementového mléka při betonáži), se na
poškozenou plochu položí přířez fólie PREPRUFE s přesahem nejméně 100 mm od okraje
poškozeného místa. Tento přířez se na původní folii napojí páskou PREPRUFE TAPE.
Pokud dojde k rozlepení fólie v přesazích, přesah se očistí a přelepí páskou PREPRUFE
TAPE a důkladně zaválečkuje nebo se obnoví lepivosti přesahu nahřáním horkovzdušnou
pistolí.
Pokud mezera mezi folií a prostupem je větší než 12 mm, je nutno ji překrýt páskou
PREPRUFE TAPE.
3. ZKOUŠKY SPOLUPŮSOBENÍ BETONU S FOLIÍ PREPRUFE
3.1. Zadání zkoušek
K ověření chování hydroizolační folie PREPRUFE 160 a 300 při možném porušení
trhlinou v betonu byly provedeny laboratorní zkoušky přídržnosti folie k betonu za normální
teploty (+20 oC) a za v praxi reálnější nižší teploty (+10 oC). Ve skutečných podmínkách
může být namáhání a případné porušení spoje folie a betonem buď tahem (tahem za ohybu)
nebo smykem.

3.2 Uspořádání zkoušek
Jako zkušební vzorky byly zvoleny klasické cementářské trámečky o rozměrech 40 * 40 *
160 mm. Ty byly zhotoveny tak, že na dno byla uložena folie a na tuto folii pak byla ve dvou
vrstvách nanesena cementová malta. Poměr cementu a kameniva byl 1:3. Trámečky byly po
odformování uchovány při běžné teplotě ve vlhkém prostředí 28 dní.
V den zkoušky byly vybrané sady zkušebních těles uloženy do chladničky nastavené na
teplotu + 10oC, kde zůstaly až do zkoušky.Ostatní vzorky zůstaly v místnosti při teplotě +20oC.
Trámečky s nalepenou folií byly zkoušeny na ohyb nebo na dvoustřižný smyk jak je patrné z
obrázků č. 3 - 6.Cílem zkoušky ohybem nebylo prokázání změny únosnosti nalepením folie, ale zjištění, jak se
bude chovat tahem namáhaná folie v místě rozšiřující trhliny v podkladním betonu, tj. jak
daleko od poruchy dojde k narušení vazby mezi folií a betonem. U zkoušky smykem bylo
cílem zjistit způsob porušení folie smykem při vzájemném posunu betonových částí kolmo na
rovinu folie.
Kromě zkoušek přídržnosti k betonu vlastních folií PREPRUFE typu 160 a 300 byly
odzkoušeny i pomocné prvky, tj. odzkoušen pevnost spoje záplaty, odzkoušen spoj folie v
místě trhliny a odzkoušen spoj s páskou TAPE,3.3 Výsledky zkoušek
Výsledky zkoušek, byť informativní, potvrdily předpoklady o způsobu porušení mezi
folií a betonem. U ohýbaných vzorků až do rozevření spáry cca 10 mm nedošlo k odlepení
folie od betonu na délce větší než 10 mm od trhliny. U zkoušky smykem porušení folie
nastalo usmyknutím při udávaném největším protažení bez odlepení a vytažení folie.
Zkoušky ukázaly, že zatímco při ohybu se vliv různé teploty folie při zkoušce neprojevil, u
smykových zkoušek naopak snížení teploty znamená porušení při vyšším zatížením.
4. ZÁVĚR
Provedené zkoušky i sledování realizace potvrdily předpoklady o funkčnosti
hydroizolačního systému PREPRUFE a pokud závěrečné ekonomické vyhodnocení zahrnující
i náklady na případné odstranění reklamačních závad bude příznivé lze tento systém doporučit
i pro další aplikace.
KONTAKT :
Doc. Ing. Zdeněk Tobolka, CSc. Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Tel.266 709 262 Fax. 266 709 193 E-mail: tobolka@metrostav.cz
Ing. Adriana Javorčeková Metrostav a.s. Divize 5, Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5
Tel. 283 110 233 Fax. 283 110 233 E-mail: adriana.javorcekova@metrostv.cz
Ing. Tomáš Kohout Metrostav a.s. Divize 5, Pod Královkou 635, 160 00 Praha 6
Tel.257 313 151 E-mail: Tomas.Kohout@metrostav.cz

Fotografie:

obr. 1 Vizualizace křižovatky Malovanka

obr. 2 Pokládka izolace Preprufe

obr. 3 Uspořádání zkušebního ohybu

obr. 4a,b Protažení fólie po zkoušce ohybem

obr. 5 Uspořádání zkoušky smykem

obr. 6 Zkušební těleso porušené smykem


 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)