Hledej
10.4.2009  |  Ing. Libor Marek

Oprava mostu v km 1,707 trati hl. n. - Praha Smíchov po mimořádné události, část II.

obr. 9
Fotogalerie...

Provedené průzkumy a měření na mostě po požáru
Okamžitě po požáru byla SDC Praha svolána schůzka za účelem prohlédnutí
konstrukce a stanovení rozsahu vzniklých škod. Byly zjištěny tyto závady:
− Ocelové profily podvlaků, na kterých jsou upevněny izolační desky nad tramvajovou
kolejí ve směru jízdy na Vinohrady, jsou viditelně poškozeny od působení vysoké
teploty. Vykazují deformace a jsou zčernalé.
− Průrazka typu UPO výr.č. 4747, umístěná na vnější straně vnitřního hlavního
nosníku konstrukce K01 na smíchovské straně, má vyčerpanou životnost.
− Plastmalta pod ložiskem 2-2 v konstrukci J02 na opěře O02 je poškozena.
V úložném vyvýšeném bloku pod dolní ložiskovou deskou je vypálená dutina o
rozměru 1x4 cm a hloubce 15 cm. Okolí dutiny je zčernalé, přilehlý beton a nátěr
dolní ložiskové desky jeví známky poškození od působení velkého proudu, který
tudy tekl do spodní stavby.
− Levá boční strana mostního závěru v konstrukci K01 nad opěrou O01 je poškozena
v délce 380 + 620 cm. V uvedené délce chybí těsnící gumový profil, okolí MDZ je
seškvařené a zčernalé. Horní krycí jaridová deska je zdeformována a oddělena od
původního místa uložení. Rovněž jaridová deska na přilehlé boční části MDZ jeví
známky poškození.− Levá boční strana mostního závěru v konstrukci K01 nad opěrou O01 je poškozena
v délce 380 + 620 cm. V uvedené délce chybí těsnící gumový profil, okolí MDZ je
seškvařené a zčernalé. Horní krycí jaridová deska je zdeformována a oddělena od
původního místa uložení. Rovněž jaridová deska na přilehlé boční části MDZ jeví
známky poškození.− Hydroizolace mostovky je v místě zničeného MDZ poškozena do vzdálenosti cca
15 cm na obě strany.
− Protikorozní ochrana OK je povrchově znečištěna vrstvou mastných sazí. Rozsah
poškození bez omytí této vrstvy není možný stanovit.
− V kopané sondě v kolejovém loži vpravo od k.č.2 uprostřed rozpětí bylo po
rozříznutí antivibrační rohože odhalena hydroizolace mostovky. Ta vykazovala
pouze vizuální změnu zbarvení, z původní žluté do načervenalé barvy.
− Odhalené antivibrační rohože nevykazovaly známky poškození
Pracovníci Technické ústředny Českých drah provedli podrobnou (ing. Havelka) a
mimořádnou prohlídku mostu (ing. Kůrka) se závěrem, že z důvodu
provozuschopnosti a bezpečnosti drážní dopravy na mostě nebyly shledány žádné
závady mající vliv na přechodnostní parametry.
Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem byly na mostě shledány
podstatné závady a technický stav mostu je havarijní. Je nezbytné provést opatření,
která zabrání podobné mimořádné události.
Klasifikace stavebního stavu objektu byla pro nosnou konstrukci, starou pouze 7 let,
snížena na K2. Na spodní stavbě nebyly zjištěny nedostatky a klasifikace zůstává S1.
V souladu se závěry vizuální prohlídky byly provedeny další 2 kopané sondy v kolejišti
k.č.1 a k.č.2, v předpokládaném místě maximálního hoření návěsu. Po odstranění a
zapažení kolejového lože za provozu byla antivibrační rohož rozříznuta tak, aby bylo
možné ji nadzvednout a prohlídnout hydroizolaci. V obou kopaných sondách byly
objeveny puchýře na izolaci, které znamenají lokální poruchy vzniklé zahřátím
mostovkového plechu. Sondy tudíž odhalily, že mostní izolace byla požárem lokálně
poškozena.
Na mostní konstrukci provedla firma Jeku s.r.o. kontrolní měření elektrického
izolačního odporu nosné konstrukce a spodní stavby se závěrem, že minimálně 2
místa (ložiska a polymermalty) jsou poškozena přeskokem zkratového proudu, který
nastal přímým spojením trakčního vedení tramvaje s nosnou konstrukcí mostu.
Zároveň je nutno ale objektivně konstatovat, že pokud došlo u některých dalších
mostních ložisek k povrchovým svodům a popálení gumy nebo jednotlivým
krátkodobým průrazům, nelze tyto vady zjistit ani odstranit žádným čistěním, či omytím.
Je nezbytné je vyměnit a opravit.
Omezující faktory opravy a délky výluk
Traťový úsek Praha hl. n. – Praha Smíchov patří mezi velmi frekventované trati
v Praze. Vzhledem k tomu, že se již připravovala rekonstrukce Vinohradského tunelu,
bylo potřeba vzájemně koordinovat tuto stavbu s opravou mostu. Předpokládaná
výluka byla stanovena pro každou kolej 9 dní na konci měsíce srpna.
Vyloučit provoz pod mostem bylo nezbytné na dobu opravy podhledu NK. Tramvajový
provoz byl zcela vyloučen a místo něj byla zavedena náhradní autobusová doprava a
objízdná trasa pro automobily v jednom směru. Provoz pěších byl omezeně zachován.
Doba tohoto opatření trvala 10 dní.
Návrh opravy
Vzhledem k problémům s omezením provozu na i pod mostem, byla snaha provést
opravu v co nejkratším termínu s cílem zajistit opětovnou bezpečnou ochranu před
úrazem elektrickým proudem a navrátit stavebně-technický stav nosné konstrukce na
K1.Železniční svršek na mostním objektu
Pro opravu hydroizolačního systému a mostních závěrů bylo nezbytné odstranění
železničního svršku na mostě včetně odbagrování kolejového lože. Kolejový rošt
v délce cca 38,5 m tj. délka koleje na mostě + 5 m na obě strany byl vyjmut.
Oprava hydroizolace
Po snesení žel. svršku byly sundány antivibrační rohože. Byla provedena celková
prohlídka hydroizolace a v určených místech byla provedena oprava.
Oprava odvodnění mostovky
Odvodnění žlabu KL je provedeno pomocí odvodňovačů pomocí kterých je voda
svedena pod mostovku svislými nátoky, které jsou zaústěny do podélného potrubí.
Sběrná trubka je vedena kruhovými prostupy ve stěnách příčníků. Vzhledem k tomu,
že odvodnění bylo dodáno jako ucelený systém včetně všech odboček, čistících kusů a
spojek, byla požadována odborná demontáž, očištění všech součástí, odstranění
gumového těsnění a po provedení omytí OK resp. opravě PKO zpětná montáž včetně
nových těsnění spojů dílců.
Oprava plastbetonových podložiskových vrstev a ložisek
Každá z nosných konstrukcí je uložena prostřednictvím 6 vyztužených elastomerových
ložisek EUROFLEX (Reisner&Wolff) – typ 1/4. Všechna ložiska jsou kotvena
do úložných prahů spodní stavby trny, které jsou součástí dolních ložiskových desek.
Ložiska včetně kotevních trnů byla uložena do vrstvy plastmalty min. tl. 10 mm.
Po odstranění žel.svršku z mostu byla OK zvednuta o cca 0,2 m a elastomerové
podložiskové bloky byly vyjmuty. Na zbylých částech ložisek – ocelové desky,
zabetonovaných do podložiskových bloků na opěrách bylo provedeno měření bludných
proudů. Plasbetony, které nesplňovaly požadovaný odpor, byly odbourány tak, aby
došlo k uvolnění dolní části podložiskové ocelové desky včetně trnů. Betonový blok byl
opět vybetonován z vysokopevnostního betonu s otvory pro zakotvení podložiskových
trnů. Podložisková deska byla opatřeny novým PKO a osazena do nových
plastbetonových vrstev. Po vytvrdnutí plastbetonu byla OK spuštěna zpět do původní
polohy. Nové elastomerové bloky byly vloženy do ocelových klecí ložisek.
Oprava dilatačních závěrů
Pro umožnění dilatačních pohybů a zajištěni vodotěsnosti spár jsou na obou koncích
mostu osazeny mostní závěry, které jsou provedeny vždy v celé šířce žlabu KL tak,
aby kopíroval povrch jeho příčného řezu. Gumový profil je chráněn proti vnikání štěrku
a nečistot krycí deskou z nevodivého materiálu. Profil tvaru F na straně NK je přivařen
přímo k čelnímu plechu ocelové mostovky. Gumový profil spáleného MDZ RW80 byl
vyměněn včetně opravy PKO ocelových částí závěru. Vzhledem k tomu, že se nedalo
naprosto přesně určit, zda zbylé gumové profily MDZ jsou v pořádku, bylo předepsána
rovněž jejich výměna.Desky proti dotyku trakčního vedení s mostem a jeho nosný rošt
Pro omytí konstrukce v podhledu a aplikaci PKO se musely všechny prvky, které
zakrývají podhled OK odstranit. Šlo zejména o desky proti dotyku, které brání spojení
živé trakce tramvaje s ocelovou konstrukci a nosný ocelový rošt, který tyto desky nese.
Vzhledem k tomu, že desky byly těsně po požáru již vyměněny, byly opětovně použity.
Oprava protikorozního nátěru
Původní nátěry PKO byly stanoveny pro stupeň korozní agresivity atmosféry C4
s barevným odstínem DB 603 (lahvově zelená), pro vrchní nátěr ostatní konstrukce
a vnitřní části hl. nosníku barevný odstín DB 702 (šedá). Po odstranění desek
a kotevního roštu se přistoupilo k celkovému omytí podhledu a boků ocelové
konstrukce. Vzhledem k tomu, že na povrchu byly značné zplodiny po požáru, bylo
nutné nakonec použit tlakovou vodu s bodovou tryskou, která byla schopna nečistoty
odstranit natolik, že byl vytvořen požadovaný podklad pro provedení opravy PKO.
Po omytí OK byla provedena podrobná vizuální prohlídka poškození PKO, která
stanovila rozsah a variantu opravy.
− Var. I – oprava horní polyuretanové vrstvy,
− Var. II – oprava horní polyuretanové vrstvy a epoxidových mezivrstev,
− Var. III – poškození PKO až na kov, bude proveden celý systém PKO pro opravu.Tlumící rohož
Pro snížení akustického hluku, šířícího se ze železničního provozu, byla do celého
příčného profilu žlabu KL vložena tlumící rohož firmy Phoenix AG. Po snesení
železničního svršku a omytí rohoží byl potvrzen předpoklad, že rohože jsou v dobrém
stavu a že požárem nebyly ovlivněny vyjma části u spálené gumy MDZ.
Statická zatěžovací zkouška
Vzhledem k tomu, že konstrukce byla vystavena mimořádným účinkům od teploty,
na které není dimenzována ani ochráněna, bylo předepsáno po opravě provedení
statické zatěžovací zkoušky. Ta ověřila způsobilost dalšího použití v trati bez omezení.
Závěr
Nerespektování dopravních značek může přivodit i takovouhle událost, která ve svém
důsledku představuje nemalé finanční prostředky k její nápravě. V tomto případě se
jednalo o částku cca 7 mil. Kč, a to nebyly uplatněny náhrady za výluky na trati,
protože oprava byla provedena v době rekonstrukce Vinohradského tunelu, při které
byla trať vyloučena. Tato mimořádná událost byla uhrazena z pojistky vlastníka
kamionu.
Hlavními účastníky opravy mostu byli správce mostu SŽDC s.o., SDC Praha,
projektant TOPCON servis s.r.o. a zhotovitel Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Fotografie:

obr. 4 Zplodiny hoření na podhledu OK

obr. 5 Poškození betonu pod ložiskovým blokem

obr. 6 Shořelý gumový profil MDZ

obr. 8 Snášení antivibračních rohoží

obr. 9 Prořezání puchýřů v hydroizolaci

obr. 10 Lokální oprava hydroizolace

obr. 11 Výměna gumového profilu MDZ

obr. 12 Tlakové omytí zplodin po hoření OK

obr. 13 Odbourání podložiskového bloku

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)