Hledej
18.7.2012  |  Ing. Jakub Štěrba, p.Vladimír Jehlička, Ing. Ivan Šír, Bc. Petr Freiwillig

Novinský viadukt


1. HISTORIE

Kamenný klenutý most se nachází v km 131,215 trati č. 038 Česká Lípa – Liberec, mezi žst. Křižany a zastávkou Novina. Směrově je v oblouku o poloměru 240 m a klene se přes údolí s vodotečí a místní komunikací v intravilánu obce. Po mostě je vedena jedna kolej, most samotný má čtrnáct půlkruhových oblouků. Výška mostu je 29,5 m. 11 kleneb má rozpětí 12,4 m, 3 krajní klenby směrem k Liberci 6,6 m. Délka mostu činí 198,5 m, šířka 4,8 m. Tížné opěry a křídla jsou vyzděná z kamenného zdiva, pilíře, klenby o tloušťce cca 80 cm a poprsní zdi z kamenného kvádrového a lomového zdiva. Na stavbu byly použity různorodé horniny zčásti místní provenience – především metadiabas, těžený v okolních lomech situovaných v pásmu metamorfovaného paleozoika Ještědského hřbetu, a také vyrubaný při ražbě blízkého Ještědského tunelu, a dále dovezená žula a čedič. Jednotlivé kameny jsou pouze hrubě opracované a vyznačují se značnou tvarovou, velikostní a barevnou pestrostí. Římsy mostu jsou zhotoveny z žulových desek.
 Most postavila v letech 1898–1900 vídeňská stavební společnost Brüder Redlich & Berger jakou součást trati společnosti Ústecko-teplické dráhy (Aussig-Teplitzer Eisenbahn Gesellschaft - ATE) z Teplic (Řetenic) do Liberce, resp. jejího úseku z České Lípy (jako nové trati z Mimoně) do Liberce. Koncesi na trať nazývanou „severočeská transverzálka“ obdržela společnost 13. června 1896. Ačkoliv dráha byla koncesována jako místní, technickými parametry odpovídala spíše trati hlavní.


dobová pohlednice

 Trať se vyznačuje náročnými sklonovými a směrovými poměry a množstvím umělých staveb. Mezi stanicemi Křižany a Karlov pod Ještědem se na úbočně vedeném úseku dlouhém cca 7 km nachází 4 tunely a kromě Novinského viaduktu další tři velké kamenné mosty.
 Severočeskou transverzálku vybudovala společnost Ústecko-teplické dráhy, zestátněná až v roce 1923, jako poslední v síti svých tratí (v roce 1900 dosáhla síť tratí společnosti délky 250 km).
 Novinský viadukt byl dne 26.11.1964 prohlášen kulturní památkou. Jeho hodnota spočívá nejen v hledisku stavebně-historickém. Je i významnou krajinnou dominantou, působící vyvážeností proporcí a materiálovou skladbou jako přirozená součást svého okolí.
 
2. PODOBNÉ MOSTY

Takovýchto viaduktů je v naší železniční síti celá řada. Nejhezčí z nich jsou ty, které jsou v půdorysném oblouku, takže mohou potěšit oko nejen při pohledu zdola, ale i z projíždějícího vlaku.

2.1. Viadukt Žampach

Jedním z takových mostů je most v km 21,542 trati Čerčany – Skochovice přes rokli kocour. Most tvoří 7 půlkruhových žulových kleneb o světlosti 12m. Je v půdorysném oblouku o poloměru 180m. Výška mostu nad korytem Studeného potoka je 41,25m. Jde o nejvyšší kamenný železniční most v Čechách. Byl stavěn roku 1897 až 1899 italskými dělníky a inženýry. Do provozu byl uveden v roce 1900.


impozantní pohled zdola na nejvyšší klenbu  

2.1. Viadukt ve Smržovce

Starším příkladem je viadukt ve Smržovce postavený v letech 1893 až 1894. Tvoří jej 8 kleneb různé světlosti 3,7m a 6,5m, střední klenby mají světlost 11m. Most je rovněž ve směrovém oblouku 180m. Výška nad terénem je 26,5m. Stavebním materiálem je opět žula. Stavěli jej jako v předchozím příkladě Italové.
V roce 2008 byl zrekonstruován.


pohled na viadukt ve Smržovce
 
3. VÝSTAVBA MOSTU

S ohledem na snahu o maximální zachování původního vzhledu je na mostě průjezdní průřez MPP2,5R se zapuštěným kolejovým ložem. Výstavba probíhala obvyklým způsobem. Nejprve byly provedeny práce shora za úplné výluky v trvání 28 dní: snesení kolejového roštu, odtěžení štěrku a násypu až na zásyp klenby. Ten byl vyspádován k odvodňovačům a na podkladní vrstvu ŠP tl.50mm byla položena izolace. Na poprsních zdech byla provedena betonová mazanina, osazeny odvodňovače ve vrcholu kleneb. Položena izolace s ochrannou geotextilií, vyrovnávací zásyp ŠP do úrovně zemní pláně, štěrkové lože, položení koleje, zaštěrkování. Zprovoznění koleje na mostě.


most před rekonstrukcí


snášení kolejového roštu


položení izolace s ochrannou geotextilií

Další práce již probíhaly za provozu na trati, z lešení pod mostem. Následovalo odstranění původního zábradlí, spárování kamenných římsových bloků, montáž nového zábradlí. Opěry v místě vyboulení byly lokálně přezděny. Pilíře byly staticky zajištěny pomocí nerezových kleštin vlepených do drážek. Stejným způsobem bylo provedeno překlenutí trhlin. Dále bylo provedeno hloubkové vyčištění spár –  do hloubky 10cm. Objem použité spárovací hmoty byl úctyhodných 40m3! Následovali vrty pro injektáže a vlastní injektáž opěr a pilířů včetně základů.


práce z lešení za provozu na klenbách a pilířích

Novinský viaduct
A bailout bridge at km 131,215 on the line in Jablonné Podještědí-Liberec. Bridge is from the year 1900. This is a technical monument. The length of the bridge 230m. 14 archs lightness to 12 m at a height of 25 m. The structure was implemented in the years 08/2009 to 11/2010.

 

Literatura:
ŠINDLAUER, Zdeněk: Severočeská transverzálka. Praha 2008, s. 175–180.
VYDRA, František – MAREK, Vitalij – PRÁŠEK, Petr: Hrádecko-Chrastavsko na starých pohlednicích. Hostivice 2005, s. 212–214.

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)