Hledej
9.2.2006  |  Ing. Libor Hökl

Nové železniční mosty na trati Zábřeh – Krasíkov

geografická poloha mostů
Obr.1. - geografická poloha mostů

Fotogalerie...

V rámci „Optimalizace traťového úseku Zábřeh – Krasíkov“, která je součástí tranzitního koridoru, větve Přerov – Česká Třebová, realizuje v současné době firma FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. mimo jiné také tři mostní objekty.

V obci Hněvkov to jsou objekty v km 34,281 a v km 34,707, v katastrálním území obce Tatenice pak most v km 27,340. Vyšším zhotovitelem stavby je sdružení firem: Stavby silnic a železnic a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Most v km 34,707, projekt: SUDOP Praha a.s., Ing. Jiří Jirásko

Most se nachází v širé trati v přímé a převádí nově navrhovanou přeložku trati přes polní cestu, tok Moravské Sázavy a přes silnici III/31535 v obci Hněvkov. Jedná se o nový železniční most o 3 prostých polích s horní mostovkou. Nosné konstrukce v 1. poli (třebovské předpolí) a v 3. poli (olomoucké předpolí) tvoří železobetonové desky s tuhou výztuží ze zabetonovaných svařovaných ocelových nosníků průřezu I rozpětí 16 m resp. 14 m (olomoucké předpolí). Nosnou konstrukci hlavního pole tvoří dva hlavní příhradové prosté nosníky rozpětí 42 m bezsvislicové soustavy spřažené pomocí navařovacích trnů se železobetonovou mostovkou. Pro uložení nosných konstrukcí jsou navržena hrncová ložiska pro maximální svislý tlak 5,0MN, kotvených do spodní stavby pomocí kotev do plastbetonu. Při následné údržbě lze výměnu ložisek provádět na každé konstrukci samostatně. Nové nosné konstrukce jsou uložené na třebovské a olomoucké opěře a třebovských a olomouckých pilířích. Části spodní stavby pod kolejí č. 1 a 2 jsou vzájemně oddilatovány.

Z důvodu šikmého křížení překážky a současně kolmého uložení nosných konstrukcí jsou navíc vzájemně posunuty o 3,2 m. Třebovská opěra a všechny pilíře jsou založeny na velkoprůměrových pilotách pr. 1200 mm. Olomoucká opěra je založena plošně. Hydroizolace mostovky a opěr je navržena z natavovaných pásů s ochrannou vrtsvou z betonu vyztuženého sítí. Dispozičně most bezprostředně navazuje na nově budovaný tunel Hněvkov II.

Most v km 34,281, projekt: SUDOP Praha a.s., Ing. Jiří Salava

Nový most se nachází v širé trati, na nově zřizované přeložce trati Hoštejn – Zábřeh v obci Hněvkov. Převádí železniční trať přes místní komunikaci, tok řeky Moravské Sázavy a inundační otvor. Nosná konstrukce je navržená jako spřažená ocelobetonová konstrukce o třech prostých polích, v uspořádání se čtyřmi hlavními nosníky pro třebovské a olomoucké předpolí a se dvěma hlavními nosníky pro hlavní pole. Jejich rozpětí je 20,0 + 51,0 + 12,5 m. Konstrukce v předpolích jsou bez příčných ztužidel, mají pouze plnostěnné podporové příčníky. V hlavním poli jsou navrženy též mezipodporová příčná ztužidla. Ocelové hlavní nosníky jsou navrženy jako svařované I – profily v předpolích s rovnými dolními pásy, v hlavním poli s parabolickým dolním pásem. Horní pásnice nosníků jsou opatřeny trny pro spřažení se železobetonovou mostovkou. Nosné konstrukce v předpolích jsou uloženy na vyztužených elastomerových ložiskách, nosná konstrukce hlavního pole pak na ložiskách hrncových.

Spodní stavba se skládá ze dvou dvojic kruhových pilířů se společným základem a olomoucké a třebovské opěry. Rovnoběžná křídla na olomoucké straně jsou součástí opěry, třebovská opěra je doplněna šikmými svahovými křídly ze zeminy vyztužené geomřížemi. Líc šikmých svahových křídel je obezděn kotvenými betonovými tvarovkami. Pilíře a třebovská opěra jsou založeny na velkoprůměrových pilotách průměru 900 mm, olomoucká opěra je oproti projektu založena plošně na skalním podkladu. Hydroizolace mostovky, rubu říms a závěrných zdí je navržena z natavovaných pásů s ochranou z betonu vyztuženého sítěmi. Součástí mostního objektu je protihluková stěna na straně k obci Hněvkov, která pokračuje přes most v km 34,707 až k tunelu Hněvkov II.

Most v km 27,340, projekt: VALBEK spol. s r.o., Ing. Petr Novák

Most se nachází v širé trati a bezprostředně navazuje na nově vybudovaný tunel „Malá Huba“. Nosná konstrukce je navržena jako spojitá oblouková konstrukce proměnného průřezu o dvou polích světlosti rozpětí 2 x 23,5 m. Vnitřní pohledový líc konstrukcí je tvořen elipsou a rub konstrukcí kruhovým obloukem o
vnějším poloměru 36,0 m. Nosná konstrukce je ze železobetonu C30/37. Vlastní obloukové konstrukce jsou
v příčném směru zeštíhleny náběhy poprsních zdí, a to válcovou plochou o poloměru 5,2 m, z čehož vyplývá šířka spodní stavby 6,6 m. Nosné konstrukce jsou vetknuty do masivních základů šířky 10,6 m a výšky 2,0 m. Křídla jsou rovnoběžná, zavěšená na nosnou konstrukci oblouku, monolitická ze železobetonu C30/37 a v příčném směru tvarově shodná s poprsními zdmi. Železobetonové římsy ukončují staticky otevřený komůrkový průřez a jsou betonovány nezávisle na pracovních taktech oblouků a čel. Spodní stavba je tvořena třemi mohutnými železobetonovými základy. Třebovská opěra a pilíř jsou hlubině založeny na velkoprůměrových pilotách průměru 800 mm, základ olomoucké opěry je vetknut do skalního podloží. Klasický zásyp mostu je nahrazen výplní z popílkobetonu. Celá mostní konstrukce je celoplošně izolovaná natavovanými izolačními pásy s tvrdou ochranou z betonu. Nosná konstrukce byla zhotovena na pevné skruži a variabilním bednění „MECCANO“. Vlastní betonáž nosné konstrukce probíhala v sedmi taktech s technologickými pauzami 7 resp. 14 dní z důvodu eliminace vnitřních sil při smršťování a dotvarování betonu.

Závěr

Výše popisované mostní objekty jsou součástí jednoho z nejsložitějších a stavebně nejnáročnějších úseků v rámci koridorových staveb ČD. Z přiložených vizualizací je patrno, že projektanti nejen po stránce technické, ale i architektonické, neponechali nic náhodě. Věříme, že se tyto objekty po dokončení stanou pevnou součástí koloritu místní krajiny.

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)