Hledej
20.11.2009  |  Ing. Libor Marek

Rekonstrukce mostu v km 28,713 trati Číčenice - Volary, část II.

obr. 9

Z provedené prohlídky a sond byly stanoveny tyto závěry:
Počet kotev podélného a příčného předpětí je shodný s archivní dokumentací (10
a 20 ks z 24 x patentový drát φP7). Provedenými sondami (vrtání, bourání) bylo
zjištěno, že kabely příčného i podélného předpětí jsou vyplněny cementovou injektáží
a nebyla ani u jedné sondy zaznamenána kaverna nebo nevyplněná dutina. Vizuálně
nebyl zjištěn žádný negativní vliv na funkčnost kotev, byla zjištěna pouze lokální
povrchová koroze malého rozsahu.
Rekonstrukce mostu obsahuje
− sanace spodní stavby
− sanace nosné konstrukce
− sanace předpětí nosné konstrukce
− rekonstrukce příslušenství mostu
Sanace spodní stavby
Sanace líce volarské opěry a přilehlého křídla
Degradované části líce opěry a křídla byly mechanicky odbourány do hl. cca 150 mm.
Odbourané části líců opěr byly dobetonovány v tl. cca 150 mm do původního tvaru
do pohledového bednění z laťovky kladené nasvislo. Tato „tenkovrstvá“ dobetonávka
byla vyztuženy vázanou výztuží přikotvenou k původním konstrukcím pomocí
ocelových hřebů vlepených do vrtů.
Sanace středního pilíře a prachatické opěry
Příprava podkladu byla provedena otryskáním VVP. Jelikož se jedná o prosté betony,
byly aplikovány sanační malty pro hrubou a jemnou reprofilaci s ochranným nátěrem.
Lícové plochy ze strany od podjížděné komunikace byly navíc opatřeny nátěrem proti
CHRL.
Sanace křídla prachatické opěry mostu SŽDC
Křídlo bylo tryskáno VVP. Trhliny byly vyinjektovány, odpadnuté betonové části byly
doplněny hrubou reprofilační maltou. Celý povrch byl opatřen sanační jemnou stěrkou
a sekundárním ochranným nátěrem.
Sanace křídla prachatické opěry mostu na vlečce
Křídlo bylo tryskáno VVP. Celý povrch byl opatřen pouze sekundárním ochranným
nátěrem.Sanace úložných prahů
Po zvednutí NK byly úložné prahy ve 100% plochy tryskány VVP, odhalená korodující
výztuž byla pasivována. Betonový povrch byl opatřen jemnozrnnou sanační stěrkou
v tl. do 10 mm a opatřen ochranným nátěrem s hydrofobizačním a antikarbonatačním
účinkem.
Sanace nosné konstrukce
Sanace vnějšího povrchu betonových částí nosných konstrukcí probíhalo za
částečného omezení dopravy na podjízdné komunikaci a podchodu.
Příprava podkladu byla provedena otryskáním VVP. Distanční pruty, které byly orezlé
v podhledu NK byly vyjmuty. Reprofilace spojená s pasivací odkryté výztuže byla
provedena kvalitními sanačními materiály na modifikované cementové bázi,
s výslednými fyzikálně-mechanickými parametry srovnatelnými se stávajícím betonem.
Posledním krokem vysprávek byla tenká celoplošná sjednocující stěrka v tloušťce cca
2-3 mm. Aplikací těchto sanačních stěrek je dosaženo zvýšení krytí výztuže. Na takto
provedené stěrky byl aplikován stejný sekundární ochranný systém, jako na sanaci
opěr.
Zhotovitelem stavby byly pro sanace a reprofilace betonu použity materiály firmy BASF
(EMACO S 88C, EMACO R 305, PCI Vergussmortel 100, MASTERTOP P 607,
MASTER TOP P 677R, MASTERSIL 368, PROTEKTOSIL).
Sanace předpětí nosné konstrukce
Sanace kabelů soudržnosti (podélné a příčné) nosné konstrukce mělo být provedeno
ve formě doinjektování kabelových kanálků, které byly odhaleny z prachatického čela
nosné konstrukce a vnějšího boku ze strany od Prachatic. Kabelové kanálky byly
odhaleny, vizuálně prohlédnuty endoskopem, profouknuty. Se závěrem, že jsou dobře
zainjektovány a nevyžadují doplňkovou vakuovou injektáž. Všechny kotvy byly
protikorozně ochráněny a kotevní čelo bylo nově přibetonováno.Sanace vnější římsy mostu a křídel
Vnější římsa byla částečně odbourána jak z horní, tak i boční strany. Vzhledem k tomu,
že kolejové lože bylo značně přesypané a není možné provést snížení nivelety tratě
tak, aby se štěrk nesypal z mostu, byla nová římsa nadbetonována oproti původní.
Tím bylo vytvořeno uzavřené kolejové lože z této strany mostu. Pomocí dodatečně
vlepené výztuže byla zafixována nová výztuž římsy. Ta je částečně vykonzolována
oproti současnému stavu a umožnila zakotvení sloupků nového zábradlí z horní
do horní plochy.
Římsa na prachatickém křídle byla částečně odbourána a na její místo
je vybetonována nová tak, aby respektovala tvar upraveného kolejového lože.
Beton římsy: C30/37 XF2 s příměsí skleněných vláken HD.
Rekonstrukce příslušenství mostu
V rámci sanačních prací byla provedena revize ocelových ložisek – očištění, stočení
válců, hoblování úložných desek, ochranné nátěry a promazání.
Zábradlí je ocelové svařované výšky 1100 mm. Sloupky jsou kotveny přes patní desky
a kotevní šrouby do horního povrchu nabetonované vnější římsy.
Izolační systém objektu je proveden z. asfaltového pásu SVI MISTRAL v jedné vrstvě
s tvrdou ochranou z betonu na dně mostovky, na bocích žlabu KL – stejný pás v jedné
vrstvě s měkkou ochranou z geotextílie. Po snesení žel. svršku na mostě SŽDC
a na vlečce byla odstraněna ochrana izolace, původní izolace a odbourán nefunkční
odvodňovač. Betonový podklad byl upraven pro pokládku nové hydroizolace
celoplošně natavené z modifikovaných asfaltových pásů.
Zesílená konstrukce pražcového podloží podle ČD S4, příl. 24 se provedla pouze
pod traťovou kolejí v délce 14,5 m za opěrou prachatickou a 8,5 m za opěrou
volarskou. Byla provedena z podkladní vrstvy ze štěrkopísku min. tl. 0,30 m, frakce
0/32A, hutnění ID=0,90.
Závěr
Rekonstrukce mostu, který vykazuje soustavně poruchy, většinou spočívá ve dvou
krocích. Prvním je zastavení degradace betonu a druhým jeho zesílení. Vzhledem
k tomu, že požadovaná traťová třída byla diagnostikou předpínacích kabelů prověřena
a shledána bez závad, byly finanční prostředky směrovány na komplexní sanace
a hydroizolaci celého objektu, která prodlouží jeho životnosti o další desetiletí.
Předpjaté mostní konstrukce nejsou na tratích ČD tak časté, jako na silnicích. Přesto
však tyto mosty postavené byly a nové se staví. Vzhledem k tomu, že tyto mosty
nejsou většinou ovlivněny CH.R.L., je tudíž jejich degradace pomalejší a ne tak
agresivní. Většina vzniklých závad je z nefunkční hydroizolace objektu a nedostatečné
údržby.
Hlavní účastníci rekonstrukce mostu:
Investor: SŽDC, s.o.
Projektant: TOPCON servis s r.o.
Zhotovitel diagnostického průzkumu: ČVUT, Kloknerův ústav
Zhotovitel stavby: Edikt a.s.

Zdroj: Sborník konference Železniční mosty a tunely, leden 2009

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)