Hledej
13.6.2012  |  Ing. Jan Volek, Ing. Martin Čáp

Obnova mostů po povodni ve správě KSSLK


1. ÚVOD

Dne 7.8.2010 v časných ranních hodinách zasáhla území Libereckého kraje blesková povodeň. Mimo jiné napáchala škody na silnicích a mostech v majetku Libereckého kraje. Nejvíce postiženy byly především obce ve správním území obcí s rozšířenou působností Frýdlant, Liberec, Nový Bor, Česká Lípa. Mezi nejvíce postižené místo patřil Frýdlantský výběžek – zejména obce Višňová, Minkovice, Poustka a Heřmanice a dále města Frýdlant a Raspenava.
Další citelně zasažené místo bylo podél toku Jeřice a Nisy – zejména města Chrastava, Nová Ves, Hrádek nad Nisou a obce podél Vítkovského potoka – Horní a Dolní Vítkov. Zasažené byly i lokality na Českolipsku v okolí Cvikova, Zákup a České Lípy. Celkově bylo postiženo území 81 obcí, což představuje 38% počtu všech obcí kraje a rozlohu 1801 km2, což činní 56,9 % rozlohy kraje.
Vydatné srážky na území Libereckého kraje způsobily v uvedeném území vzestup hladin řek. Dne 7.8.2010 byl vyhlášen na tocích Povodí Labe v uvedeném území 3. stupeň povodňové aktivity. Došlo k protržení hrází rybníků (např. Mlýnský, Markvartický) a přehrad (např. Kristýna). Voda, která ničila obce Libereckého kraje, byla více než tisíciletá.

2. ROZSAH ŠKOD NA MOSTECH A SILNICÍCH II. A III. TŘÍD

Povodní bylo zasaženo 15 silnic II. a III. tříd a 198 mostů, což znamená skoro 1/3 mostních objektů v majetku Libereckého kraje. (Celkem má Liberecký kraj v majetku 669 mostů na silnicích II. a III. tříd.) Ihned po povodni proběhlo mapování zasažených silnic a mostů, byl vytvořen seznam přehledu škod a jejich odhad. Škody byly odhadnuty na komunikacích a mostech na silnicích II. a III. tříd na částku cca 2,1 miliardy Kč.

3. ROK 2010

Po opadnutí hladiny bylo několik mostů uzavřeno z důvodu havarijního stavu nosné konstrukce. Uzavření mostů mohlo být použito pouze v místech, kde byl přístup do dané oblasti možný jinou komunikací. V osmi případech muselo být 8 mostů nahrazeno mosty provizorními, a to především z důvodu zajištění dopravní obsluhy do postižených obcí v Libereckém kraji. Provizorní mosty byly zapůjčeny ze skladu Státních hmotných rezerv České republiky a byly namontovány armádou České republiky. Na obrázku 1 je zachycen stav ihned po povodni ze silnice III/03513. V těchto místech se před povodní nacházel most ev. č. 03513-4, který musel být z důvodu jediné přístupové cesty do obce Heřmanice na hranici s Polskem nahrazen mostem provizorním – viz obrázek 2.
V září 2010 bylo Krajskou správou silnic Libereckého kraje vybráno 57 mostů, které musely být opraveny před blížícím se zimním obdobím, aby byla zajištěna dopravní obslužnost do daných obcí a zajištěna zimní údržba. Práce bylo nutné vykonat před blížící se zimou také z důvodu, aby narušený objekt od povodně nebyl v případě očekávaných mrazů nebo při jarním tání sněhu dále více poškozován či zcela zničen. Práce spočívaly zejména v čištění koryt pod mosty, odstranění naplavenin z mostů, v doplnění zdiva v opěrách a porušených křídel, v zajištění odhalených a podemletých základů, k nápravě sesuvům půdy a v opravách porušeného krytu vozovky atd. Celková částka na opravy mostů činila cca 22 mil. Kč s DPH.
Na přelomu roku 2010/2011 by vypsán Ministerstvem pro místní rozvoj dotační titul na Obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou (Obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010). O výše uvedené náklady bylo do dotačního titulu požádáno a žádosti byly úspěšně přijaty. Dotace z uvedeného titulu byla pro kraje stanovena na 50% dotace a 50 % vlastní spoluúčasti. Podíl vlastní spoluúčasti na obnovu mostů postižených povodní je hrazen z úvěru Libereckého kraje, který si Liberecký kraj vzal ještě před povodní na Revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy. Úvěr byl brán za účelem zastavení a zlepšení stále se zhoršujících stavebních stavů mostů a byl vzat v hodnotě 500 mil. Kč. 

Obrázek 1: Silnice III/03513 Heřmanice – pohled na místo, kde před povodní 2010 stál most 03513-4

Obrázek 2: Silnice III/03513 Heřmanice – v místě mostu 03513-4 vojskem vybudované mostní provizorium MS 24m zapůjčené Státní správou hmotných rezerv ihned po povodni 2010.

Zároveň na základě vypracovaných zjednodušených dokumentací na obnovu poškozených mostů povodní proběhlo na příslušných stavebních úřadech ohlášení, kde byl na mosty zasažené povodní na základě mimořádné události vydán Souhlas s ohlášením stavebních úprav v souladu s ustanovením §177 stavebního zákona.
Tímto souhlasem byly veškeré mosty povoleny, pod podmínkou, že při dokončení stavebních prací bude stavebním úřadům nahlášeno ukončení prací a doloženy všechny doklady – projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy. Tímto byl uspořen velmi cenný čas, jelikož na základě vydaného souhlasu mohli stavební firmy ihned zahájit stavební práce a zároveň při tom projektovat a projednávat již na základě podrobnějšího stupně projektové dokumentace, rozpracované realizační dokumentace.

3. ROK 2011

V roce 2011 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukcí mostů poškozených povodní. Celkem bylo provedeno výběrové řízení na 46 mostů. U 9 mostů byla podkladem pro výběrové řízení projektová dokumentace pro zadání stavby, u zbylých 37 mostech bylo výběrové řízení uskutečněno na základě Zjednodušené technické dokumentace. Tato dokumentace byla nazvána režimem Design & Build, což znamená, že vítězná firma je povinna naprojektovat dle zjednodušené technické dokumentace projektovou dokumentaci do stupně RDS, zároveň zajistit její projednání a celou akci postavit. Jak již bylo uvedeno výše, na základě technických dokumentací byl na příslušných stavebních úřadech zajištěn Souhlas s ohlášením stavebních úprav v souladu s ustanovením §177 stavebního zákona, což stavebním firmám umožnilo ihned po podepsání smlouvy o dílo zahájit demolici poškozených mostních objektů a zároveň začít postupně stavět dle projednané dokumentace. V roce 2011 byly všechny akce zahájeny. Byla zahájena projekční příprava na všech akcí, u 11 akcí byly zahájeny stavební práce a 2 mosty se stihly dokončit před zimním obdobím 2011.
Rekonstrukce zbylých mostů byly přerušeny z důvodu klimatických podmínek před zimním obdobím 2011-2012. Dokončení všech rekonstrukcí mostů je naplánováno na rok 2012.
Celkem oprava a rekonstrukce mostů po povodni 2010 bude stát 364 mil. Kč s DPH. Na všechny akce byly získány dotační peníze z MMR. Podíl dotace činí 50%, což je cca 182 mil. Kč s DPH. Zbylých 50% je hrazeno z 500 ti milionového úvěru na Revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje.
V současné době plánuje Liberecký kraj zahájit výběrová řízení na velké 4 liniové akce, které byly nejvíce poškozeny povodní, v těchto akcí je zapotřebí výstavba či kompletní rekonstrukce dalších 11 mostů poškozených povodní a velkého množství zdí, většinou mezi vodním tokem a silnicí. Realizace těchto akcí je rozložena na roky 2012 - 2013

4. SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ OBNOVY MOSTŮ

Jak je uvedeno v předchozím textu, Krajská správa silnic Libereckého kraje vytvořila systém na přípravu a realizaci obnovy mostů a silnic II. a III. tříd. I když velká část práce, především s finančním zajištěním akcí, připadla na vlastní pracovníky, velký podíl investorské práce zajišťují soukromé subjekty. Jedná se především o odbornou kontrolu projektové dokumentace a koordinaci prací. Také technický dozor investora je zabezpečen tímto způsobem. Většiny jednání při přípravě staveb a kontrolních dnů na stavbách se i přes odborné zajištění akcí pracovníky mimo Krajskou správu, zúčastňují vedoucí pracovníci Krajské správy, kteří tak mají přehled o stavu zakázek.
Na Krajské správě se nepovažuje funkce mostmistra pro danou oblast kraje za přežitou, i mostmistři se pravidelně zúčastňují jednání a mají velmi dobrou znalost o aktuálním stavu mostu a postupu jejich rekonstrukce.

5. DISPOZICE REKONSTRUOVANÝCH MOSTŮ

Drtivá většina mostů poškozených povodní a mostů na silnicích ve správě kraje , jsou mosty o rozpětí do 10 až 15 m. Překonávané překážky jsou menší potoky, větší rozpětí vyžaduje pouze tok Nisy, Jeřice, Smědé směřující do Polska, a Ploučnice. Mosty jsou jak kamenné klenby, některé i z 19. století, tak železobetonové desky či rámy z období první republiky a nakonec i mosty z nosníků ze 60. až 80. let minulého století. Zvláštní kategorii tvoří mosty různě rozšiřované, kde je základem starý klenbový most rozšířený železobetonovou konstrukcí. Základním problém všech poškozených mostů je nedostatečné plošné založení spolu s celkovým chatrným stavem mostů. Poškozeny či strženy byly i mosty nedávno rekonstruované.
Tým mostních projektantů, který zpracovává v PRAGOPROJEKTu projektovou dokumentaci mostů, většinou přešel z velkých staveb, jejichž výstavba byla značně utlumena. Po předpjatém betonu přišlo na řadu komplexní řešení mostů malých rozpětí, metody rekonstrukce mostů, jednání s orgány životního prostředí, Povodím Labe či Ohře, řešení pozemkových záležitostí.
Nové mosty nahrazující původní poničené mosty jsou:
• uzavřené rámy monolitické (případně prefabrikované),
• nosné konstrukce deskové železobetonové uložené na ložiska nebo jako rozpěráková konstrukce s částečným použitím stávající spodní stavby nebo na zcela novou spodní stavbu,
• nosné konstrukce s přesypávkou z vlnitého plechu.
Hlavní problém není v návrhu či výstavbě výše uvedených konstrukcí mostů, problémy se přesunují do následujících oblastí:
• Návrh mostu na návrhový průtok dle ČSN 73 6201. U většiny mostů to neumožňují místní poměry, především není prostor pro rozšíření mostu (zvětšení rozpětí). Pokud ano, tak poměry na toku v okolí mostu jsou takové, že úzký místem není most, ale koryto toku. U většiny mostů především o obcích není možné zvednutí nivelety komunikace vzhledem k připojením místních komunikací, napojení přístupu k nemovitostem apod. Vychází se tudíž z jednoduchého požadavku, mostní otvor pro nový most nesmí být menší než stávající.
• Postup výstavby. Pro některé mosty je velmi nevhodná dlouhodobá uzavírka, je nutná výstavba po polovinách či použití mostního provizoria s nutností dočasného záboru v okolí mostu.
• Zajištění základů mostů. Děje se většinou pomocí mikropilot a zřizováním opevnění základů těžkým záhozem- Zcela nevhodné, a správcem toku odmítané, je řešení křídel mostů pomocí gabiónů.
• Provizorní obtoky. Ve stísněných poměrech se používají shybky. Dále je snaha ponechání alespoň části opěr tak, aby tvořili hrázky. U mostu v Brenné je po projednání s Povodí navrženo dočasné přeložení toku Ploučnice do jiného mostního pole mostu o více klenbových polí. Po dobu obtoku, dojde k úpravě koryta a ochraně přilehlých podpěr (Obrázek 3 – hlavní pole mostu). Použití mikropilot z úrovně nad normální hladinou s provrtáním původního základu je také způsob jak se vypořádat s vodotečí během stavby.

Obrázek 3 Hlavní pole klenbového mostu v Brenné, kde se budou opevňovat podpěry, tok bude provizorně odkloněn do dalšího pole

6. ZÁVĚR

Přírodní katastrofa v roce 2010 sebou přinesla i nutnost obnovy silnic a mostních objektů. Liberecký kraj se svojí příspěvkovou organizaci Krajskou správou silnic  hledá cesty k co nejefektivnější cestě, jak toho dosáhnout.
Na konferencích Mosty se zabýváme mnohdy příliš technickou stránkou návrhu a výstavby mostů, především na státním majetku, na nových dálnicích a rychlostních silnicích, případně silnicích I. tříd. Dnes, kdy je boom výstavby nadřazené silniční sítě za námi, je nutné se v naší pozornosti obrátit také k problémům krajů. Zde na silnicích II. a III. tříd je nejvíc mostů ve stupni 4 až 7. Konkrétně v Libereckém kraji je v současné době 68,3 % mostů ve stavebních stavech 4-7. Z tohoto důvodu si ještě před povodní 2010 vzal Liberecký kraj úvěr na revitalizaci mostů v hodnotě 500  mil. Kč.  
Problém jejich obnovy je problém efektivního způsobu oprav a tvrdého hledání finančních zdrojů.
Povodeň přišla v srpnu 2010, teď v roce 2012 máme nakročeno k rekonstrukci mnohých silnic a mostů, ale přesto je hodně práce před námi. Z mostního úvěru Libereckého kraje bylo díky povodním neočekávaně odčerpáno na spoluúčast z dotace MMR na obnovu mostů poškožených povodní celkem 250 mil Kč. Částka zahrnuje i náklady na technický dozor investora, koordinátora atd. Za zbylých 250 mil Kč plánuje Liberecký kraj ve spolupráci s KSS LK vypsat výběrové řízení na rekonstrukci dalších cca 24 mostů na silnicích II. a III. tříd v Libereckém kraji, které jsou ve velmi špatném či dokonce havarijním stavu.   
Autoři článku považují nastoupenou cestu v Libereckém kraji k obnově mostů za příklad správného postupu.

 

Rehabilitation of the Bridges after the Flood in Liberec Region

A lot of roads and bridges were destroyed during the big flood in August 2010 in Liberec
Region. The process of rehabilitation is descripted, especially managing of the design and construction works and technical aspects.

Ing. Jan Volek
PRAGOPROJEKT, a. s.
Ing, Marin Čáp
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Článek byl prezentován na Sympoziu Mosty 2012

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)