Hledej

Literatura a časopisy • BETON - Technologie, Konstrukce, Sanace
  Časopis navazuje na dlouholetou tradici odborných periodik Beton a Zdivo a Sanace betonových konstrukcí s cílem publikovat aktuální informace o nových technologiích a trendech, materiálech a výrobcích spjatých s tradičními stavebními materiály - vápnem, cementem a betonem.

 • KONSTRUKCE
  Odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství, určený pro pracovníky, zabývající se ocelovými, nerezovými a hliníkovými konstrukcemi i sklem od vývoje přes výrobu až po spotřebu. Periodikum je rovněž určeno pro zástupce společností, působící v oblastech návazných technologií, a to svařování, povrchové úpravy, nářadí a stroje. Přináší aktuální informace z oboru v tuzemsku i zahraničí s cílem vytvořit argumentační materiál pro podporu oboru.

 • Mosty a tunely Českých drah
  Bulletin vydávaný pro interní potřebu Českých drah uveřejňující informace z ředitelství, legislativu oboru, technický rozvoj a další důležité informace z oblasti správy železničních mostů a tunelů.

 • SILNICE MOSTY
  Účelový neperiodický zpravodaj vydáván pro potřeby Sdružení pro výstavbu silnic Praha a dalších odborníků ze silničního hospodářství a k informaci spolupracujících organizací. Příspěvky jsou rozděleny do části pro iformace z domova a do části pro informace ze zahraničí.

 • Stavební a investorské noviny
  Informační systémově tříděný časopis pro stavebnictví a navazující obory.

 • SUDOP revue
  Čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů SUDOP PRAHA a.s.

 • MATERIÁLY pro stavbu
  Odborný časopis pro projektanty, stavební inženýry a techniky a stavební firmy a obchodní firmy stavebním materiálem. Řeší problematiku realizační fáze stavění z hlediska použitých materiálů a technologií. Informuje o nových výrobcích, materiálech a technologiích, jejich použití, výhodách a případných problémech. V převážné většině se zabývá příklady z praxe.

 • Ocelové konstrukce
  Časopis v roce 2001 zanikl.


 • Projekt
  Měsíčník pro stavebnictví a interiéry

 • Silniční obzor
  Měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství.

 • Stavba
  Odborný časopis pro architekty, projektanty a stavební firmy. Jeho obsah je koncipován z hlediska praxe v oboru navrhování pozemních staveb. Informuje o novostavbách, rekonstrukcích, modernizacích, konstrukčních detailech, stavebně fyzikálních otázkách a technologiích souvisejících s konstrukcemi.

 • Stavební informace
  Měsíčník podnikatelů ve stavebnictví

 • Stavební listy
  Časopis stavebních inženýrů, architektů, techniků a stavitelů.

 • Tunel
  Časopis Českého tunelářského komitétu a Slovenského tunelárské asociácie ITA/AITES. Podzemní stavby (vývoj, výzkum, projektování, realizace).

 • Zakládání
  Časopis uveřejňující novinky z problematiky zakládání a spodních staveb.


ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)