Hledej
30.4.2009  |  Ing. David Kmošek

Rekonstrukce Znojemského viaduktu, část I.

obr. 1
Fotogalerie...

Znojemský viadukt převádí jednokolejnou trať Šatov – Znojmo přes údolí řeky Dyje.
Jedná se o historicky významný objekt, který byl postaven již roku 1871. Díky
havarijnímu stavu původního příhradového mostu bylo v roce 1992 přistoupeno
k výměně nosné konstrukce za mostní provizorium ŽM16. V současné době probíhá
rekonstrukce v rámci stavby „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“
Územní podmínky
Viadukt je situován jižně od historického centra Znojma v katastrálním území Znojmo
ve staničním obvodu žst. Znojmo. Mezi Znojmem a Vídní se dříve jezdilo dostavníky,
a to až do roku 1870, kdy na této trase zahájila provoz soukromá železnice. Toto první
železniční spojení ale vedlo oklikou přes Hrušovany nad Jevišovkou a přes Šanov
právě kvůli obtížně realizovatelnému přemostění Dyje u Znojma. Teprve po dokončení
stavby původního Znojemského viaduktu na konci roku 1871 se začalo jezdit přímou
trasou přes Šatov a Retz.
Obecný popis probíhající rekonstrukce mostu
Rekonstrukce mostního objektu je navržena na účinky zatěžovacího schématu ČSD T
dle ČSN 73 6203. Únavové namáhání je však samostatně posouzeno podle soustavy
eurokódů. Navržené práce zahrnou demontáž stávajícího mostního provizoria ŽM16,
podchycení opěr, vybudování nových úložných prahů a mostních křídel na sanované
spodní stavbě a osazení nové nosné konstrukce. Rekonstrukce viaduktu byla nutná
jednak z důvodu končící životnosti mostního provizoria a dále pro umožnění převedení
trakčního vedení v rámci „Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“.
Historicky významný Znojemský viadukt je chráněn úřady památkové péče a v rámci
projekčních prací s nimi bylo nutno projednat architektonickou koncepci a detaily
mostu. Obdobně byl výsledný návrh “protřepán“ řadou diskuzí s architekty a zástupci
města Znojma. Totéž platí i pro navržené barevné řešení mostu (odstín DB 502 modrá
pro OK mostu, odstín RAL 7038 světle šedá pro chodníky a římsy + revizní zábradlí).
Během let 2003 až 2008 probíhaly projekční práce od studie přes přípravnou
dokumentaci pro projekt stavby. V rámci těchto prací byly zpracovány vizualizace
zvažovaných návrhů a kompletní 3D modely mostu včetně terénu v okolí.

Nový most má následující základní charakteristiky:
Rozpětí mostu: 49,95 + 59,94 + 59,94 + 49,95 m
Délka přemostění: 214,6 m
Délka OK mostu: 220,97 m
Výška mostu: 48,9 m
Šikmost mostu: 90° (most je kolmý)
Volná šířka na mostě: 6,27 m
Mostní průjezdný průřez: MPP 3,0
Šířka OK mostu: 6,74 m
Konstrukční výška: 5,73 m včetně chodníku - je započítán do průřezu
Návrhové zatížení: ČSD T dle ČSN 73 6203 / 1986 + zm. a, b
Rychlost na mostě: 80 km/h
Hmotnost samotné NK: 1011 t
Zatížitelnost ZUIC: 1,43
Nosná konstrukce mostu
Podle požadavku památkářů bylo nutno použít příhradovou nosnou konstrukci s horní
mostovkou. Jako výsledná varianta byla navržena ocelová konstrukce s příhradovými
hlavními nosníky kosoúhlé bezsvislicové soustavy s horní ortotropní mostovkou. Nosné
části jsou navrženy z ocelí S355 různých jakostí dle tloušťky daného materiálu.
Protikorozní ochrana žlabu kolejového lože je zajištěna stříkanou izolací, ostatní
ocelové části jsou chráněny kombinovaným systémem - metalizace + nátěrový systém.

Pilíře
Jednou z dominant mostu jsou původní kamenné pilíře výšky až 50 m (od základové
spáry). Tyto pilíře byly již počátkem 90. let sanovány injektáží a průzkumem byl
potvrzen velmi dobrý stav zdiva. Na pilířích jsou navrženy nové hrobečky pro uložení
ložisek. Stávající betonové hlavice pilířů je nutno obložit, aby dostali vhled odpovídající
historickému významu mostu (původní hlavice byly kamenné). V rámci projekčních
prací byly navrženy níže zobrazené varianty obložení hlavic a předloženy památkářům
k projednání. Výsledná varianta byla č. 4. V projektu bylo zvažováno také použití
původních kamenných hlavic, jejichž fragmenty projektant dohledával na skládce
směrem na Šatov. Nakonec bylo od použití původních hlavic upuštěno oproti přání
úřadů památkové péče, jejichž zástupce nakonec souhlasil s obkladem betonových
hlavic.

Opěry
U mostních opěr jsme se nevyhnuli návrhu sanace zdiva injektáží, částečným
přezděním a spárováním. Úložné prahy a křídla jsou na obou opěrách zcela nové. Obě
opěry byly navíc zpevněny 10-ti svislými mikropilotami. Podélné vodorovné účinky
přenáší šatovská opěra (kde jsou podélně pevná ložiska), která byla kotvena navíc
také mikropilotami ve dvou řadách pod úhlem 20° a 30° od vodorovné. Stávající
opěrná zeď na znojemské straně bude obložena kamenem a plochy pod ní budou
přesypány a zatravněny pro omezení přístupu k opěře.

Obr. 1 Pohled na mostní provizorium přes údolí řeky Dyje (vpravo Šatov, vlevo Znojmo)
Obr. 2 Jeden ze 3D modelů návrhu nového viaduktu (vlevo Znojmo, vpravo Šatov)
Obr. 3 První díly OK včetně nosu pro výsun

Obr. 5 není k dispozici

Obr. 4 Styčník u příčného ztužidla
Obr. 6 Část nové OK mostu na montážní plošině
Obr. 7 Varianty kamenných obkladů hlavic pilířů předložené úřadům památkové péče - vítězná je č.4

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)