Hledej
7.5.2009  |  Ing. David Kmošek

Rekonstrukce Znojemského viaduktu, část II.

obr. 10
Fotogalerie...

Řešení problému zřeďování kolejového lože
Dilatační délka nosné konstrukce činí 220,45 m, což je mnohem více, než připouští
předpis SŽDC S3 pro jednu dilatační délku při převedení bezstykové koleje. Navíc jsou
dilatace mostu u pohyblivého ložiska v rozsahu 256 mm a nelze tedy zanedbat vzájemné spolupůsobení svršku s nosnou konstrukcí ani zřeďování kolejového lože v oblasti u pohyblivého ložiska. Před i za mostem jsou navržena zesílená pole svršku a dilatační zařízení. Zesílený svršek byl navržen i před přepážkami na koncích mostu.
Pro omezení zřeďování kolejového lože je svršek na NK mostu přerušen pevnou přepážkou, která je součástí NK mostu. Na obou přepážkách budou kolejnice kluzně uloženy v rektifikovatelných podkladnicích pro pevnou jízdní dráhu. Tyto podkladnice mají zajistit také pružné převedení kolejnic, jakoby byly uloženy na pražcích
ve štěrkovém loži. Stanovení vodorovných účinků na podélně pevná ložiska je v takovémto případě velmi
obtížné. Brzdné (a také rozjezdové) síly jsou přenášeny částečně svrškem (který je ale přerušen dilatačními zařízeními), částečně nosnou konstrukcí (dynamické tření meziložem a NK) a v neposlední řadě koncovou přepážkou, která pojme nemalou část brzdných sil v případě, že vlak brzdí u konce mostu. Při stanovení těchto účinků jsme
spolupracovali s doc. Ing. Vlastislavem Salajkou, CSc. (Ústav stavební mechaniky VUT Brno) a doc. Ing. Ottou Pláškem, Ph.D. (Ústav železničních konstrukcí a staveb VUT Brno). Vzájemnou spoluprácí vznikl víceparametrický model, který sloužil k určení hledaných sil. Pro názornost níže uvádíme závislost tlaku na koncovou přepážku na velikosti součinitele tření mezi ložem a NK (viz obr. 8). Protože do výpočtů vstupuje velké množství parametrů, které nelze přesně vypočítat (dynamický součinitel tření, proměnná svislá tuhost svršku, vodorovná tuhost kolejového roštu mezi mostem a dilatačním zařízením a mnoho dalších parametrů), navrhli jsme jako součást zatěžovací zkoušky mostu dlouhodobé měření účinků na koncové přepážky. Výsledky měření budou velmi cenné a mohou posloužit dalším projektantům při projektování delších mostů a investorovi při aktualizacích dotčených předpisů.Mostní zábradlí Samostatnou kapitolou byl návrh zábradlí mostu. Je zřejmé, že z architektonického hlediska může zábradlí znamenat velmi důležitý prvek, který nakonec dotváří celkový dojem estetického působení samotné konstrukce. V tomto případě bylo nutno zohlednit požadavky zejména pracovníků úřadů památkové péče (OPP Znojmo a NPÚ Brno). Z hlediska projektanta je nutno konstatovat, že zábradlí musí být především funkční s ohledem na dilatace mostu a musí zajistit požadovanou bezpečnost. Po několika setkáních bylo navrženo zábradlí výšky 1,5 m (vyšší než je obvyklé - stejně jako u historického mostu viz foto níže) a byly skloubeny požadavky na návrh madel, která budou průběžně procházet skrz sloupky (jako u historického mostu), a dále požadavek architekta na větší robustnost pro udržení vhodného poměru hmot. Zástupce investora se přiklonil k návrhu zábradlí výšky 1,5 m s ohledem na zvýšení bezpečnosti na mostě (při výšce cca 50 m nad terénem) a výsledný návrh je vidět níže v porovnání s historickým zábradlím. Historické zábradlí je štíhlejší, stejně jako původní konstrukce mostu.
Montáž a výsun ocelové konstrukce mostu
Ze zvažovaných variant bylo nakonec vybráno řešení, které znamenalo výsun
stávajícího provizoria ŽM16 směrem na Šatov a jeho postupná demontáž (některé prvky ŽM musely být zesíleny a doplněny), montáž nové OK mostu na montážní plošině na tělese násypu za znojemskou opěrou a následně podélný zásun nové OK nad údolí řeky Dyje. Toto řešení znamenalo časovou nezávislost demontáže stávající a montáže nové ocelové konstrukce a umožnilo by např. demontáž ŽM16 jinou organizací než montážní firmou nové OK, pokud by to bylo třeba. Ze zvážených variant toto řešení vycházelo ekonomicky nejvýhodněji. Výsun nové OK bude proveden s nosem délky cca 5m uzpůsobeným pro rektifikaci průhybu volného konce při dojezdu k podpoře. Průhyb volného konce stanovený výpočtem je 399,5mm.
Závěrem
Znojemský viadukt je nejen významnou historickou památkou, ale také neméně významným architektonickým prvkem, který je již 137 let součástí dyjského údolí u Znojma. Lze jej charakterizovat jako jednu z pohledových dominant této oblasti. Také je zajímavé připomenout, že se jedná o nejvyšší most Jihomoravského kraje. V současné době je již na montážní plošině připravena smontovaná část nové konstrukce v délce přes 70 m. Na obrázku č. 13 je znázorněna vizualizace nového mostu. Závěrem si dovolujeme popřát zhotoviteli úspěšné dokončení stavby.Hlavními účastníky projektu a stavby jsou:
Investor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
Správce mostu: Správa dopravní cesty Brno, SMT
Projektant stavby: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Projektant nosné konstrukce: Ing. David Kmošek
Projektant spodní stavby: Ing. Pavel Lhotský
Projektant demontáže ŽM16: Ing. Karel Pukl, Ing. Jiří Fuka
Další projekční práce: Ing. Lukáš Mazel, Ing. Petr Libosvár
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Fotogalerie:
Obr. 8 Rozdělení vodorovného tlaku po výšce přepážky pro různé hodnoty součinitele tření mezi ložem a mostovkou
Obr. 9 Přepážka na mostovce pro uložení pevných podkladnic na konci mostu
(po stranách ještě nejsou navařeny chodníky – vaří se na montáži)
Obr. 10 Původní zábradlí
Obr. 11 Nové zábradlí
Obr. 12 Schematický výkres navrženého postupu výsunu mostu (obrázek není k dispozici)
Obr. 13 Vizualizace nového mostu při pohledu na historické centrum Znojma

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)