Hledej
12.2.2010  |  Ing. Martin Vlasák

Železniční most přes Sázavu v Čerčanech, 2. část

obr. 4

Spodní stavba
Stávající kamenná spodní stavba ze žulového kvádrového zdiva byla v horních částech
ubourána. Pro uložení nosné konstrukce byly zřízeny nové úložné prahy
s podložiskovými bloky ze železobetonu. Tvary úložných prahů na pilířích navazují
na tvar stávajícího dříku, tzn., že jsou oválného půdorysu. Na opěrách je tvar úložného
prahu dán rozměry stávající spodní stavby a šířkou nové závěrné zídky. Výška
úložných prahů je na pilířích 1,2 m a na opěrách 1,0 m. U úložných prahů pilířů je
z důvodu excentrického umístění NK provedeno vykonzolování přes obrys stávajícího
dříku. Velikost přesahu je odvozena z polohy krajních ložisek. Pro plynulý přenos
zatížení do dříku pilířů jsou v místech zaoblení navrženy konické výběhy. V rámci
rekonstrukce byla v srpnu 2009 do druhého pilíře pod úložný práh koleje č. 2 opět
uložena měděná schránka s pamětními dokumenty. V nové schránce jsou informace
o obci Čerčany, SŽDC, SUDOP PRAHA a SKANSKA DS.
K úložným prahům na pilíři P2, P3 a P4 jsou připojeny konzoly nové lávky pro pěší
a cyklisty, která vede na samostatné konstrukci paralelně s mostem.
Stávající kamenné dříky pilířů bylo nutné pro zvýšené zatížení zesílit pomocí dvou řad
mikropilot a u některých pilířů také v kombinaci se sloupy tryskové injektáže. U opěr
byla navržena jedna řada mikropilot v líci doplněná řadou trvalých zemních kotev.Montáž mostu
Rekonstrukce mostu probíhala standardně ve dvou etapách, tzn. po polovinách vždy
při úplné výluce jedné z kolejí.
Ocelové konstrukce ve 2. až 5. poli byly sneseny silničním jeřábem na břeh, kde byly
postupně rozebrány. Obdobně byly demontovány i prefabrikované desky z pole 1 a 6.
Před začátkem bouracích prací na spodní stavbě bylo nutné pro zajištění bezpečnosti
železničního provozu provést stabilizační opatření na úložných prazích pilířů P4 a P5
a v poli 6. Toto bylo dáno směrovou změnou koleje, kdy nová poloha je v poli 6
posunuta až o 0,36 m směrem k provozované koleji a veškeré pracovní a dilatační
spáry se tak posunuly do těsné blízkosti provozované mostní konstrukce.
Po provedení zesílení stávajících kamenných dříků pilířů mikropilotovým roštem byly
zhotoveny nové železobetonové úložné prahy.
Nové ocelové konstrukce byly kompletně sestaveny v mostárně výrobce DT Mostárna
Prostějov, včetně aplikace mezivrstev protikorozní ochrany. Takto zkompletované
konstrukce včetně montážního ztužení byly po železnici dopraveny až na staveniště,
kde byly postupně osazeny mobilním jeřábem do otvorů.Podlití ložisek bylo provedeno po betonáži desky mostovky. Stabilizace štěrkového
lože na nové konstrukci byla provedena stmelením pomocí stříkané pryskyřice
systémem MC-Ballastbond firmy MC-Bauchemie.
Před uvedením mostu do provozu byla provedena zatěžovací zkouška dvojicí
železničních jeřábů EDK 750 s protizávažím (2x 145 t = 290 t). Účinnost zkušebního
zatížení dosahovala 77% až 84%.
Stavební práce na mostní konstrukci pod kolejí č. 2 v druhé etapě byly provedeny
shodně.Závěr
Délka mostu: 181,964 m
Délka nosné konstrukce: 169,554 m
Rozpětí hlavních nosníků: 15,60+32,30+32,30+32,70+32,90+16,00 m
15,75+32,70+32,70+32,90+32,90+16,00 m
Délka přemostění: 165,074 m (v horní světlosti)
Šířka mostu: 12,326 m (opěra OP1)
Vzdálenost hlavních nosníků: 2,950 m (u NK) a 2,400 m (mezi NK)
Mostní průjezdní průřez: MPP 3,0 R a MPP 3,0 (dle ČSN 73 6201/95)
Stavební výška: 2,830 m (pole 1 a 6)
3,440 m (pole 2 až pole 5)
Hmotnost ocelové konstrukce: 261,3 t - hlavní nosníky vlevo (kolej č. 2)
263,1 t - hlavní nosníky vpravo (kolej č. 1)
524,4 t - celkem
Hlavní pole (2 až 5): MNK = 440,0 t / 267,8 m -> mNK = 1,64 t.m-1
Vedlejší pole (1 a 6): MNK = 84,4 t / 66,15 m -> mNK = 1,28 t.m-1
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Stavební správa Praha
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Odpovědný projektant SO: Ing. Martin Vlasák
Zhotovitel mostu: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno
Výroba ocelové konstrukce: DT Mostárna, a.s., Prostějov
Montáž ocelové konstrukce: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno
(jeřábová technologie - Pavel Švestka, s.r.o)
Protikorozní ochrana: DT Mostárna, a.s., Prostějov
Literatura:
[1] Historie mostu v Čerčanech, http://www.4koridor.cz/, Michael Mareš, 2009

Obr. 4 Osazení ocelových konstrukcí mobilními jeřáby

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)