Hledej
13.11.2009  |  Ing. Libor Marek

Rekonstrukce mostu v km 28,713 trati Číčenice - Volary, část I.

obr. 1
Fotogalerie...

Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci předpjatého betonového mostu přes silnici II. třídy
v Prachaticích.Územní podmínky
Jednokolejná neelektrifikovaná trať na výjezdu z Prachatic přes silnici II/143 Prachatice
– Český Krumlov a podchod pro pěší. V dotčeném úseku vede v souběhu s vlečkou
firmy Klima CZ a.s.
Původní stav
Most byl postaven koncem 70. let minulého století, kdy došlo k rozšíření a zahloubení
podjízdné silnice pod trať. Původní podchod pod tratí zůstal zachován –
železobetonová deska (nosná konstrukce nad podchodem, střední pilíř a opěra
volarská) a silnice byla jednostranně rozšířena druhým směrem na 10,25 m. Tuto
nosnou konstrukci tvoří nyní šikmá deska z předpjatého betonu s podélnými
parapetními nosníky. Desky jsou uloženy na betonových opěrách a společném pilíři
různého stáří a kvality. Nosná konstrukce mostu přes silnici II/143 byla navržen
na zatěžovací vlak „B“ dle ČSN 73 6202. Podjezdná výška je min. 4,70 m.
Podchod pro pěší je tvořen železobetonovou deskou tl. 0,40 m, na krajích 0,30 m,
která je uložena na spodní stavbu pomocí vrubových kloubů. Úložné prahy jsou
ze železobetonu B250. Rozpětí desky kolmé je 3,60 m, šikmé 5,38 m. Deska je
vyztužena ocelí TOROS 30. Podchod má světlou kolmou šířku 3 m, šikmou 4,48 m,
výška podchodu je 3,05 m. Osa podchodu svírá s osou koleje úhel 450. Deska byla
v rámci rekonstrukce v r. 1959 doplněna o sjednocovací římsu, shodnou se sousedním
polem předpjaté desky.

Spodní stavba
Prachatická opěra se skládá ze dvou samostatných částí, oddělených dilatační spárou
vyplněnou heraklitem. Opěry jsou masivní z betonu zn. B105 resp. B135, plošně
založené. Do opěr jsou vetknuta krátká křídla s vyložením 1,55 m, na ně pak navazují
oddilatovaná samostatná křídla z prostého betonu B135 založená ve vyšší úrovni.
Úložné prahy jsou z betonu B250. Dřík středního pilíře je z betonu B135 oddělený
pracovní spárou pro most SŽDC a vlečkou. V horní části je propojen společným
stativem v=1,03 – 1,08 m z betonu B250.
Ložiska – typizovaná dle ON 73 6277, v tupých rozích typ II-P-2 a II-V-2, v ostrých
rozích II-P-1 a II-V-1


Nosná konstrukce
Šikmá deska z předpjatého betonu B450, s podélnými parapetními nosníky. Deska je
předepnuta kabely 24 φP7 v obou směrech. Kotevní čela a římsy jsou dodatečně
dobetonovány. Kabely podélného předpětí byly napínány jednostranně z prachatické
opěry a příčné z lícní vnější strany desky. Na opačných stranách jsou osazeny mrtvé
resp. smyčkové kotvy. Předpjatou výztuž tvoří 30 podélných a 20 příčných kabelů
v trubkách φ 56 mm „Sandrik“. Předpětí je doplněno betonářskou výztuží z oceli φ R40.
Deska je konstantní tl. 550 mm, při šířce mezi parapety 3,90 m, rozpětí desky
je 17,40 m, šikmost 42,76°. Rozměr parapetů je 1,15 x 0,70 m. Deska má příčnýa podélný spád kterými je zajištěno odvodnění srážkové vody v tupém rohu desky u nižšího parapetu.
Výsledky diagnostiky mostu
Podrobný diagnostický průzkum pro návrh sanace mostu zpracoval kolektiv
ing. Kolíska z Kloknerova ústavu, ČVUT.
Charakter zjištěných poruch je rozmanitý. Od lokálního poškození až po celoplošné
závady. Ze zkoušek je patrné, že pevnost betonu v tlaku je velmi variabilní –
od 7,8 MPa (B5) na opěře volarské po 56,6 MPa (B50) na předpjaté desce mostovky.
Hloubka karbonatace 10 – 50 mm. Krytí výztuže 0 – 20 mm. Kromě běžných
reprofilačních prací lze předpokládat i celkovou náhradu některých konstrukcí,
dobetonávky říms kryjící kotvy přepínacích kabelů, případně velkoobjemové reprofilace
např. po odstranění silné vrstvy degradovaného betonu. Opravy povrchů ostatních
betonových povrchů budou mít více charakter kosmetické úpravy a zvýšení odolnosti
proti působení povětrnosti.
Prohlídka kabelů příčného a podélného předpětí
V průběhu realizace rekonstrukce byla pracovníky Kloknerova ústavu provedena další
kontrola – nyní se jednalo o příčné a podélné předpětí žlb. desky mostovky nad
komunikací.
Obr. 1 Most před rekonstrukcí
Obr. 2 Podélný řez
Obr. 3 Příčný řez nad komunikací
Obr. 4 Odhalené kotvy příčného předpětí, lícní vnější část desky
Obr. 5 Detail kotvy – odvrtaný injektáží otvor
Obr. 6 Detail kabelového kanálku
Obr. 7 Kotevní čelo podélné předpjaté výztuže
Obr. 8 Detail kotev podélného předpětí

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)