Hledej
28.12.2009  |  Ing. Roman König, Ing. Michal Hacaperka, Ing. Jan Sýkora

Spřažené ocelobetonové mosty na trati Plzeň - Cheb, část I.

obr. 1
Fotogalerie...

Rekonstrukce dvou mostů je součástí optimalizace traťového úseku Stříbro – Planá u
Mariánských Lázní. Obě mostní konstrukce ( přes silnici III/605 a přes Lomský potok )
jsou navrženy jako spřažené ocelobetonové konstrukce o jednom poli. Opěry a křídla
mostů jsou sanované a doplněné novými úložnými prahy.
Železniční most v km 386,918 trati Plzeň – Cheb u obce Milíkov
Stávající stav
Most leží na železniční trati Plzeň – Cheb v optimalizovaném úseku III. koridoru trati
Stříbro – Planá u obce Milíkov, přes silnici III/605. Most je v přímé, koleje na mostě
jsou v pravostranném směrovém oblouku. Přestože je trať jednokolejná, na mostě
přecházejí 2 koleje, v tomto úseku je totiž úsek kolejové výhybny s osovou vzdáleností
4,75 m. Stávající nosnou konstrukci mostu tvoří 3 železobetonové předpjaté nosníky
(beton B35) spojené k sobě pomocí petlicového styku výšky 2250 mm o rozpětí 32,0 m
pro každou kolej. Most kříží komunikaci šikmo pod velkým úhlem a z důvodu příčné
tuhosti koleje je most ukončen kolmo. To si vyžádalo konstrukce pod jednotlivými
kolejemi podélně odsadit na úložném prahu o 2,39 m. K nosné konstrukci jsou
přimontovány v příčném řezu u krajů železobetonové konzolové prefabrikáty
s nabetonávkou a ocelovým zábradlím, ve střední části středním železobetonovým
dílem v ose kolejí, pod nímž je odvodňovací žlab. Most je uložen na ocelových
ložiscích, na plzeňské opěře pevném, na chebské vyšší opěře pohyblivým. Spodní
stavba je tvořena tížnými opěrami a rovnoběžnými křídly. Základ opěry je tvořen
železobetonovou částí, dřík je betonový. Úložné prahy, strop opěry s výztuhou,
závěrné zdi a křídla jsou železobetonová. Kolmá vzdálenost mezi opěrami je 26,35 m.
Navržené řešení
Nová konstrukce je usazena na stávající betonové opěry, které byly povrchově sanovány,
stávající úložné prahy a závěrné zdi se ubouraly. V rámci přestavby se vybetonovaly
nové úložné prahy a závěrné zdi, podle nové nosné konstrukce. Na mostě jsou
použita dle požadavku zadavatele ocelová svařovaná ložiska. Na chebské opěře pevná,
na plzeňské opěře dvouválcová podélně pohyblivá. Spodní stavba je založena na horninách R3 (viz průzkum Stavprojekt 1953) - navíc dochází k odlehčení konstrukce.
Křídla jsou ubourána , posléze do nich měla být vetknuta nová monolitická železobetonová
část stěny s konzolou, na kterou se osadí nová římsa. Navržena byla také povrchová
sanace stávajících křídel a opěr. Za oběmi opěrami je navrženo ZKPP na délku
10 + 5 m. Níže popsaná změna má vliv na způsob odvodnění . Obdobně byl změněno
řešení za rubem opěr. Původní úložný práh byl ubourán a doplnil se novým úložným
prahem tl. 900 mm pod ložisky s mírným vyložením přes obrys opěry a komorovou částí
za rubem opěry.
Nosnou konstrukci tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce. Dva plnostěnné ocelové
nosníky spřažené s železobetonovou deskou pro každou kolej zvlášť, podélné odsazení
konstrukcí zůstalo zachováno (2,39 m). Ocelové nosníky jsou svařované z plechů,
jejich výška je 2450 mm. Příčníky rozmístěny ve vzdálenostech 4000 mm. Na mostě se
nachází uzavřené kolejové lože na železobetonové desce mostovky s příčným sklonem
2,5%. Kolejové lože uzavírá po stranách železobetonová římsa. Šířkové uspořádání
na mostě je podřízeno směrovým poměrům, most je v přímé, kolej je
v přechodnici směrového oblouku r = 670 m. Z toho vyplývá uplatnění MPP 3,0 R. Podélný
sklon koleje je 1,01‰, nosná konstrukce tento podélný sklon nekopíruje, je vodorovná.
Odvodnění nosné konstrukce je řešeno primárně příčným sklonem mostovky
(2,5 %) do úžlabí a odtud do odvodňovačů. Z odvodňovačů odtéká voda podélným
svodem k jednotlivým opěrám a u nich je svedena na terén před opěry. Izolace na
mostě je předpokládaná pomocí NAIP s tvrdou ochranou. Protikorozní ochrana ocelové
konstrukce je kombinovaná.

 

Obr. 1 - Původní nosná konstrukce z roku 1969

Obr. 2 - Příčřez původním mostem z r.1969

Obr. 3 - Příčřez uprostřed rozpě

 

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)