Hledej
18.2.2009  |  Ing. Martin Vašák, Ing. Petr Buchta, Ing. Miroslav Basler

Oprava hranického viaduktu cihleného v km 3,230 trati Přerov - Petrovice (st. hr. ČR/PL), 1. etapa

Celkový pohled na HVC
Fotogalerie...

Hranický viadukt cihelný (HVC) byl k 1. 8. 2007 zapsán do seznamu kulturních
památek. 1. etapa opravy spočívala v zamezení průsaků vody do cihelných kleneb
a následný vznik trhlin a odlupování líce cihel. Oprava byla zaměřena na zaizolování
rubu kleneb, kompletní obnovu říms, zábradelních sloupků a zábradlí.
Historie
Historie železniční dopravy se vztahuje k osobě barona Rothsilda, který požádal císaře
Ferdinanda o udělení koncese na stavbu dráhy z Vídně k solným dolům v Haliči. Tato
koncese mu byla udělena v roce 1836.
Viadukt tvoří tři samostatné nosné konstrukce:
− Cihelný viadukt byl vybudován v letech 1844 - 1847 (HVC – Hranický viadukt
cihelný)
− Kamenný viadukt z roku 1873 (HVK - Hranický viadukt kamenný)
− Betonový viadukt s jehož výstavbou bylo započato za 1. světové války, dokončen
byl však až v roce 1937 (HVB - Hranický viadukt betonový)
Územní podmínky
1. etapa opravy Hranického cihelného viaduktu řešila zamezení průsaku srážkové vody
do konstrukce. Z tohoto důvodu se celý mostní objekt kompletně izoloval plovoucí izolací.
V rámci této etapy byla provedena izolace rubu kleneb. Současně byla přezděna cihelná
římsa spolu s cihelnými sloupky. Stávající zábradlí bylo zrepasováno a vráceno zpět.
Před mostem je ukončena výtažná kolej bývalé Drahotušské spojky. Viadukt je
situován na traťovém úseku (1891) Přerov – Petrovice st.hr. ČR/PR v definičním úseku
(2A) žst. Drahotuše v blízkosti železničního nádraží Hranice na Moravě.
Základní údaje
− počet otvorů: 32
− světlost polí: 26 x 11,378 + 2 x 8,376 + 4 x 5,689 m
− délka mostu: 448,616 m
− rozpětí polí: 26 x 12,168 + 2 x 9,166 + 4 x 6,479 m
− úhel křížení: 100 g (90o)
− konstrukční výška: 0,790 m
− stavební výška ve vrcholu klenby: 2,77 m, 5,58 m
− volná výška pod mostem: 5,69 – 17,88 m
− výška mostu: 17,500 m
− počet kolejí: 1
− směrové poměry koleje: přímá
− sklonové poměry koleje: 0,00%
− rok výstavby: 1844 - 47
Obsah
6
Celková koncepce opravy mostu
Po celé délce mostu byla použita volně položená izolace Teranap 431TP zakrytá
geotextilií Geofelt 800g/m2. Skladba izolačního souvrství byla následující:
1. Zpětný zásyp
2. Ochranná geotextílie 800g/m2 Geofelt tl.6mm
3. Volně ložená izolace Teranap 431TP tl.4mm
4. Cementová stabilizace C 8/10 tl.50mm
5. Upravený stávající zásyp klenby
Izolace byla vytažena na nové poprsní zídky. Izolace byla ukotvena pomocí podélných
pásků a kotevních prvků. Byla dotažena až ke kamennému viaduktu. Zaizolováním
viaduktu a napojení na izolaci kamenného viaduktu zamezilo pronikání vody k cihelným
klenbám viaduktu a bylo zamezena jejich další degradace.
Voda zachycena izolací je svedena k novým odvodňovačům, které jsou vyvedeny mezi
cihelným a kamenným viaduktem. Původní litinové odvodňovače byly zaslepeny a již
zde jsou zachovány pouze pro zachování historického rázu viaduktu.
Zvětralé cihelné zdivo římsových zídek bylo úplně odbouráno a nahrazeno novým
lícovým zdivem v původních rozměrech. Z vnější strany byla římsa provedena
v jednotném reliéfu. Rovněž cihelné sloupky byly nově přezděny lícovým zdivem.
Kamenné prvky (krycí desky sloupků a říms) byly repasovány. Chybějící kamenné
prvky byly nahrazeny betonovými kopiemi. Původní zábradlí bylo sneseno, chybějící
profily doplněny, ošetřeno protikorozním nátěrem a vráceno zpět.
V minulosti došlo k poklesu pilíře na začátku mostu. S poklesem došlo rovněž
k výškové i směrové deformaci římsové zídky a zábradlí. V rámci této opravy bylo
provedeno vyrovnání této deformace za použití kamen z Hranického kamenolomu.
Kolej na mostě a trakční vedení bylo z mostu demontováno a vzhledem k tomu, že
most již nebude sloužit kolejové dopravě, tak kolejový svršek nebyl na mostě obnoven.Závěr
První etapa opravy Hranického viaduktu probíhala pod dohledem pracovníků
památkové péče, se kterými byl detailně konzultován každý krok opravy,
jak v projektové fázi, tak ve fázi realizace. Tyto výše uvedené opravy byly první etapou
při záchraně kulturní a technické památky, kterým bezesporu Hranický viadukt je. Bylo
zamezeno dalšímu chátrání viaduktu zatékající vodou. Rovněž chodci již nejsou
ohrožováni odpadávajícími kusy ledu z odvodňovačů a cihel ze říms.
V současné době naše firma provedla stavebně technický průzkum kleneb spolu
s návrhem opravy a probíhá příprava na druhou etapu opravy Hranického viaduktu.
V této etapě budou postupně zasanovány všechny klenby.
Obr. 15 Pohled na most po dokončení
Technické specifikace opravy
− plovoucí izolace: 4 100 m2
− lícové zdivo KLINKER: 99 m3
− repasované historické zábradlí: 364 m
− repasované krycí kamenné desky: 720 ks
− betonáže: 362 m3

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)